Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2PSP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz, Tomasz Śliwowski, Maciej Żywno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Anna Chmiel, Marta Perkowska, Tomasz Śliwowski, Maciej Żywno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Błaszak M., Przybylski (2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chrostowska B., Kantowicz E., Kurkowski C. (2010) (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Cichosz M. (2014). Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Cichosz M. (2016) O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”

Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (2010) (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Danilewicz W. (2009) (red.): Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”

Danilewicz W. (2010). Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T. (2013), Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Danilewicz W., Theiss W. (2014) (red.). Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Domagała-Zyśk E. (2021). Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje [w:] Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Frąckowiak P. (2011) (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian. Gniezno: Wydawnictwo GWSz M-H ”Millenium”.

Kawula S. (1996). Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Kawula S. (2012). Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Kawula S. (2012). Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Marynowicz – Hetka E. (2009) (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marynowicz – Hetka E. (2009) (red.): Pedagogika społeczna, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch T., Sosnowski T. (2013). Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T. (2013). Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)