Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GOU
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają na celu:

1. Rozbudowanie wiedzy w zakresie projektowania indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania i oceny programów pedagogiczno-psychologicznych.

3. Nabycie umiejętności planowania pracy z indywidualnym przypadkiem w celu odpowiedniego funkcjonowania w środowiskach wychowawczych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z analizą i projektowaniem indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: diagnostyka psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, praca z tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 30 godz., udział w konsultacjach 25 godz.

- samodzielna praca studenta - 50 godzin

Literatura:

Z.Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.

B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

G.Gajewska,,K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

S.Sostak, A.Tabaka, Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków 2004.

Konaszewski K., Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne, Impuls, Kraków 2020.

Konaszewski, K., Kolemba, M., & Niesiobędzka, M. (2019). Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students. Current Psychology, 1-11.

Konaszewski, K., Niesiobędzka, M., & Surzykiewicz, J. (2020). Validation of the Polish version of the Brief Resilience Scale (BRS). PloS one, 15(8), e0237038.

Konaszewski, K., Niesiobędzka, M., & Surzykiewicz, J. (2021). Factor structure and psychometric properties of a Polish adaptation of the Warwick–Edinburgh Mental Wellbeing Scale. Health and Quality of Life Outcomes, 19(1), 1-11.

Konaszewski, K., Skalski, S., & Surzykiewicz, J. (2021). The Polish version of the Resilience Scale 25: adaptation and preliminary psychometric evaluation. Frontiers in Psychology, 12.

M.Musiał, Dobra relacja Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Wydawnictwo Mamania.2017.

J.Trempała (red.),Psychologia rozwoju człowieka .Warszawa: Wydawnictwo PWN.2016.

H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999.

M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.

A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Efekty uczenia się:

1.Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

2. Student ma podstawową wiedz o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

3.Student potraf ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Student potrafi również generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: przygotowanie projektu

Kolokwium pisemne w formie testu

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski, Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Karol Konaszewski, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)