Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS2-2DSW
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy z zakresu diagnozy środowisk wychowawczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, 3 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu: pedagogika opiekuńcza i diagnostyka psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład samodzielnej pracy studenta - 50 godzin;

Literatura:

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987.

Gerstmann Stanisław, Rozmowa i wywiad w psychologii, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa1985

Golińska L., Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002.

Harris R., Zrozumieć ACT.Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce, GWP, Gdańsk 2021

Helm St., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 1999

Kawula St., Dąbrowski Z.,. Gałaś M, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980.

Kolbuszewska Z., Transpokoleniowy fantom, krypta, kryptonimia i anasemia: w kręgu neo-freudowskiej herezji Nicolasa Abrahama i Marii Torok, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2004

Mellibruda J., Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Metody badań pedagogicznych w zarysie, pod red. Andrzeja Góralskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, . Warszawa 1994

Piekarski, I. Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione, „Opinie” teksty drugie 2016, nr 5.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2001

Psychologia zaburzeń DSM-5, James N. Butcher , Jill M. Hooley , Susan Mineka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP, Gdańsk 2020.

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków 2012.

Ruppert F., Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie, Virgo, Wasrszawa 2016.

Schützenberger A., Psychogenealogia w praktyce, Virgo, Warszawa 2017.

Schützenberger A., Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny, Virgo, Warszawa 2016.

Sheldrake R., Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, Virgo, Warszawa 2013.

Skulicz D., Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

Sobolewska – Mellibruda Z., Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Sobolewska-Mellibruda Z., Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików : strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej, Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984.

Treating Complex Traumatic Stress Disorders (Adults) Scientific Foundations and Therapeutic Models, (red.) Christine A. Courtois, Julian D. Ford, The Guilford Press, New York 2013.

Zeigarnik B., Podstawy patopsychologii klinicznej, PWN, Warszawa 1983.

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

Zna terminologię używaną w diagnozie środowisk wychowawczych oraz rozumie jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne K_W13

Ma pogłębione umiejętności diagnozowania problemów dotyczących środowisk wychowawczych K_U07

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania. Potrafi przyjąć rolę lidera w zespole. K_U12

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działa oraz ich skutki K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: projekt

Egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, 3 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu: pedagogika opiekuńcza i diagnostyka psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład samodzielnej pracy studenta - 50 godzin;

Literatura:

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987.

Gerstmann Stanisław, Rozmowa i wywiad w psychologii, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa1985

Golińska L., Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002.

Harris R., Zrozumieć ACT.Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce, GWP, Gdańsk 2021

Helm St., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 1999

Kawula St., Dąbrowski Z.,. Gałaś M, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980.

Kolbuszewska Z., Transpokoleniowy fantom, krypta, kryptonimia i anasemia: w kręgu neo-freudowskiej herezji Nicolasa Abrahama i Marii Torok, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2004

Mellibruda J., Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Metody badań pedagogicznych w zarysie, pod red. Andrzeja Góralskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, . Warszawa 1994

Piekarski, I. Interpretacja jako kryptonimia, czyli Nicolasa Abrahama i Marii Torok czytanie zakrzywione, „Opinie” teksty drugie 2016, nr 5.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2001

Psychologia zaburzeń DSM-5, James N. Butcher , Jill M. Hooley , Susan Mineka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP, Gdańsk 2020.

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków 2012.

Ruppert F., Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie, Virgo, Wasrszawa 2016.

Schützenberger A., Psychogenealogia w praktyce, Virgo, Warszawa 2017.

Schützenberger A., Tajemnice przodków. Ukryty przekaz rodzinny, Virgo, Warszawa 2016.

Sheldrake R., Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, Virgo, Warszawa 2013.

Skulicz D., Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

Sobolewska – Mellibruda Z., Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Sobolewska-Mellibruda Z., Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików : strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej, Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984.

Treating Complex Traumatic Stress Disorders (Adults) Scientific Foundations and Therapeutic Models, (red.) Christine A. Courtois, Julian D. Ford, The Guilford Press, New York 2013.

Zeigarnik B., Podstawy patopsychologii klinicznej, PWN, Warszawa 1983.

Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)