Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3GIS
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa obejmuje 120 godzin realizowanych w przedszkolu (60 godzin) i klasach 1-3 szkoły podstawowej (60 godzin). W ramach praktyki student hospituje zajęcia, asystuje nauczycielowi podczas pracy z dziećmi, samodzielnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w oparciu o samodzielnie przygotowane konspekty zajęć.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe opierają się na założeniu o konieczności sukcesywnego konfrontowania treści akademickich w zakresie pedagogiki, na których zbudowany jest zespół reguł określający funkcjonowanie współczesnego szkolnictwa z zawodową rolą nauczyciela i wychowawcy w wymiarze stricte-praktycznym i jej osadzeniem w nowoczesnym systemie zorganizowanej edukacji. Celem praktyk jest umożliwienie studentom:

a) praktycznego kształtowania kompetencji dydaktycznych dzięki możliwościom szerokiego obserwowania codziennych procesów kształcenia i wychowania przedszkolnego oraz szkolnego, takich jak czynności nauczycielskie i wychowawcze, metody i formy pracy w naturalnym środowisku szkoły i przedszkola, procesy komunikacji zachodzące pomiędzy rozmaitymi aktorami w przestrzeniach edukacyjnych, niuanse praktycznego działania systemów oceniania, nadzorowania i dyscyplinowania uczniów oraz rozwiązywanie szeregu złożonych kwestii, istotnych z punktu widzenia całokształtu procesów społecznych, zachodzących w specyficznym środowisku przedszkola i szkoły;

b) wejścia w rolę nauczyciela i wychowawcy, dzięki planowaniu i przygotowywaniu zajęć z wychowankami oraz próbom praktycznego stosowania reguł edukacyjnych (wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych), które student poznał w trakcie nauki akademickiej oraz obserwował w trakcie swoich doświadczeń praktycznych;

c) zapoznania z funkcjonowaniem przedszkola i szkoły w kontekstach organizacyjnych (dokumentacja). Niemożliwym do pominięcia celem jest także kształtowanie skutecznej współpracy dzięki współdziałaniu z opiekunem praktyk ze strony przedszkola/szkoły oraz systematyczna samoobserwacja praktykanta.

Literatura:

Materiały metodyczne dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III

A. Perkowska – Klejman (2011), Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna, Pedagogika społeczna, nr 2(40), s. 61-77.

J. M. Łukasik (2015), Edukacja nauczyciela refleksyjnego przez zdarzenia krytyczne, (w:) S. Kowal, M. Mądry – Kupiec (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej, Będzin.

J. Szymczak (2009), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifikacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą, (w:) R. Borzyszkowska, E. Lemańska – Lewandowska, P. P. Grzybowski (red.), Edukacja a praca, Bydgoszcz.

M. Słamińska, M. Kaczmarczyk (2019), Opinie o przebiegu praktyki studenckiej jako źródło informacji o kompetencjach nauczycieli, Edukacja, Tom 148, Wydanie 1, s. 159-169.

A. Komorowska-Zielony (2018), Praktyka pedagogiczna z perspektywy studenta wczesnej edukacji, (w:) E. Musiał, J. Malinowska (red.), Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, Wrocław.

J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (2011), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków.

D. Waloszek (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

M. Magda – Adamowicz, A. Olczak (2014) (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

A. Kopik, M. Zatorska (2011), Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, Kielce.

Czasopisma: Przedszkolne ABC, Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma elementarną wiedzę o strukturze instytucji przedszkola oraz szkoły, ich elementarnych obszarach oraz zachodzącymi między nimi relacjami (K_W07)

2. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o wychowawczym środowisku przedszkola i szkoły, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (K_W10)

3. Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w działalności pedagogicznej podejmowanej w instytucjach przedszkolnych i szkolnych (K_W16)

4. Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedszkolu i w szkole (K_W17)

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł (w języku rodzinnym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (K_U04)

6. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne obecne w praktyce, przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych, podejmowanych w przedszkolu i szkole (K_U12)

7. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze oddziaływań pedagogicznych przedszkola i szkoły (K_U13)

8 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji uwzględniając je w przyszłych działaniach pedagogicznych (K_U14)

9. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych działań pedagogicznych w systemie edukacji przedszkolnej i szkolnej; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki (K_K03)

10. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

ocena dokumentacji praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)