Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami twórczej resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAN Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami twórczej resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest

- zapoznanie studentów z istotą pedagogiki resocjalizacyjnej, jej roli i miejsca w systemie nauk pedagogicznych

a w szczególności:

-zapoznanie z teoretycznymi i teleologicznymi podstawami twórczych oddziaływań resocjalizacyjnych

- analiza doświadczeń z zakresu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w wymiarze instytucjonalnym oraz pozainstytucjonalnym realizowanych z wykorzystaniem metod twórczej resocjalizacji

- przybliżenie problematyki nieprzystosowania społecznego w wymiarze etiologii oraz symptomatologii i profilaktyki

Skrócony opis:

Treści zajęć obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ujmującej człowieka przejawiającego symptomy nieprzystosowania z perspektywy koncepcji poznawczych oraz interakcjonistycznych a także metod oddziaływań bazujących na twórczej resocjalizacji jako czynnika służącego destygmatyzacji oraz prowadzącego do readaptacji i reintegracji społecznej.

Pełny opis:

Istotą przedmiotu jest analiza pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej umożliwiających resocjalizację, readaptację oraz reintegrację osób społecznie nieprzystosowanych. Szczególny akcent jest kładziony na metody twórczej resocjalizacji, analizowany jako koncepcja oddziaływań oraz konstrukt teoretyczny. W ramach Wykładów zostaną przedstawione podstawy teoretyczne i założenia koncepcyjne. Celem ćwiczeń jest przybliżenie metod stosowanych w ramach twórczej resocjalizacji oraz opracowanie autorskiej koncepcji pracy z osobami społecznie nieprzystosowanymi

Literatura:

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. W stronę działań kreujących, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014

M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) Sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium, 2013.

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN Warszawa 2008.

H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.

A. Fidelus, Determinanty readaptacji społecznej skazanych, UKSW, Warszawa 2012.

Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia, szczęśliwy świat tworzenia, Bea-Bleja, Toruń 2003

Efekty uczenia się:

KA7_WG2

Zna źródła i miejsce pedagogiki specjalnej (w obszarze resocjalizacji) w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi

KA7_WG5

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

KA7_WK1

Zna i rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

KA7_UW2

Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne – ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk

KA7_KK1

Jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, wykazuje gotowość do konstruktywnego komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych realizujących działania z zakresu twórczej resocjalizacji ukierunkowane na promowanie włączenia społecznego

sposób weryfikacji: egzamin pisemny (test z zakresu tematyki zajęć; minimalny próg będący podstawą zaliczenia to 51% prawidłowych odpowiedzi)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie treści wykładów podczas egzaminu pisemnego zgodnie z poniższym kluczem:

3 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 51%- 60%)

3,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 61-70%)

4 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 71-80%)

4,5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 81-90%)

5 (Zaliczenie egzaminu na poziomie 91-100%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Mariusz Dobijański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest

- zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki resocjalizacyjnej, jej specyfiką (jako interdyscyplinarnego obszaru wiedzy) w systemie nauk o wychowaniu, a w szczególności:

-zapoznanie z teoretycznymi i teleologicznymi podstawami oddziaływań resocjalizacyjnych

- analiza doświadczeń z zakresu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w wymiarze instytucjonalnym oraz pozainstytucjonalnym w Polsce i za granicą

- przybliżenie problematyki nieprzystosowania społecznego w wymiarze etiologii oraz symptomatologii i profilaktyki

- przybliżenie studentom problematyki metod twórczej resocjalizacji

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej.

2. Proces resocjalizacji.

3. Teorie występowania i rozwoju zachowań patologicznych.

4. Nieprzystosowanie społeczne.

5. Resocjalizacja w środowisku pozainstytucjonalnym – zadania i perspektywy.

6. Resocjalizacja w instytucji resocjalizacyjnej.

7. Profilaktyka społeczna a resocjalizacja.

8. Pedagogika resocjalizacyjna z elementami twórczej resocjalizacji.

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Uwagi:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

- aktywności podczas zajęć

- wypowiedzi ustnej (odpowiedź na trzy pytania z zakresu tematyki ćwiczeń

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu oceną pozytywną.

Egzamin w formie pisemnej (test) lub ustnej (treści poruszane na wykładzie oraz ćwiczeniach).

Ocena końcowa z egzaminu - średnia z ocen z ćwiczeń oraz testu/odpowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konopczyński
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Marek Konopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.