Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAO Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Andragogika i geragogika specjalna - podstawy.

2. Przekazanie wiedzy na temat możliwości rozwojowych człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości

3. Poznanie problemów dorosłości i późnej dorosłości oraz implikacji społecznych wynikających ze starzenia się populacji.

4. Sytuacja dorosłych osób niepełnosprawnych w rodzinie, w stowarzyszeniach, w środowisku lokalnym.

6. Przekazanie wiedzy na temat stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych w świetle badań naukowych.

7. Omówienie problemów dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

8. Uświadomienie wpływu uprzedzeń i stereotypów społecznych na postrzeganie i rozumienie osób o odmiennym rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne

Rok studiów/semestr - rok 1, studia 5-letnie magisterskie, Kierunek Pedagogika specjalna, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - wiedza ogólna z zakresu andragogiki, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej, podstawowych problemów społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - wykład 15 godzin; ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Ćwiczenia: dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela, praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia), analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej, praca indywidualna, burza mózgów, debata, wykonywanie mapy myśli, prezentacja multimedialna, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - obecność na wykładach 15h, ćwiczeniach 15h, konsultacjach 10h - 1,5 pkt. ECTS; przygotowanie do

zajęć i zaliczenia 30h - 1,5 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

a) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia i konsultacje, w czasie których student może

przedyskutować nurtujące go kwestie) - 35h - 2 pkt. ECTS

b) o charakterze praktycznym - 30h - 1 pkt. ECTS

Literatura:

Dykcik W. (red.), (1996), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Eruditus, Poznań

Dykcik W., Kossakowski Cz., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.), (2002), Pedagogika spe-cjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych. WN PTP, Olsztyn-Poznań-Wrocław

Gryżałowska G. (2004), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2003), Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E. (red.), (1997), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Wyd. „Żak”, Warszawa

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2001), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2, Warszawa.

Juraś–Krawczyk B. (2007), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź.

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa

Pańczyk J. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa

Pilecki J., Olszewski S. (red.), (1999), Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków

Polak Z., Bartkowicz Z. (red.), (2004), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji Wyd. UMCS, Lublin

Rzedzicka K., Kobylańska A. (red.), (2003), Dorosłość niepełnosprawność, czas współczesny. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Stochmiałek J. (red.), (1998), Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Wyd. ITE, Warszawa–Radom

Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.) (1998), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Warszawa.

Szczepankowska B., Mikulski J. (red.), (1999), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Warszawa

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 Zna terminologię z rożnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja; sprawdzian.

KA7_WG7 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna).

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć; karty pracy indywidualnej; kolokwium.

KA7_UW2 Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje

KA7_UO1 Posiada umiejętność pogłębionego diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych w oparciu o model biopsychospołeczny, oceniania złożonych sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wychowanków.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja; sprawdzian

KA7_KK1 Jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, wykazuje gotowość do konstruktywnego komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na promowanie włączenia społecznego.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja; sprawdzian

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) testu obejmującego treści wykładów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (minimum ocena 3,0).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier, Joanna Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.