Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAO
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Andragogika i geragogika specjalna - podstawy.

2. Przekazanie wiedzy na temat możliwości rozwojowych człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości

3. Poznanie problemów dorosłości i późnej dorosłości oraz implikacji społecznych wynikających ze starzenia się populacji.

4. Sytuacja dorosłych osób niepełnosprawnych w rodzinie, w stowarzyszeniach, w środowisku lokalnym.

5. Starość i niepełnosprawność. Zasady projektowania uniwersalnego w rehabilitacji ludzi starych.

6. Przekazanie wiedzy na temat stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych w świetle badań naukowych.

7. Omówienie problemów dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

8. Uświadomienie wpływu uprzedzeń i stereotypów społecznych na postrzeganie i rozumienie osób o odmiennym rozwoju.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne

Rok studiów/semestr - rok 1, studia 5-letnie magisterskie, Kierunek Pedagogika specjalna, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - wiedza ogólna z zakresu andragogiki, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii ogólnej, psychologii rozwojowej, podstawowych problemów społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - wykład 15 godzin; ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Ćwiczenia: dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela, praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia), analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej, praca indywidualna, burza mózgów, debata, wykonywanie mapy myśli, prezentacja multimedialna, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - obecność na wykładach 15h, ćwiczeniach 15h, konsultacjach 10h - 1,5 pkt. ECTS; przygotowanie do

zajęć i zaliczenia 30h - 1,5 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

a) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia i konsultacje, w czasie których student może

przedyskutować nurtujące go kwestie) - 35h - 2 pkt. ECTS

b) o charakterze praktycznym - 30h - 1 pkt. ECTS

Literatura:

Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. (w:) M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 553-568

Domagała-Zyśk E. (2021). Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej .Strategie i rekomendacje. (w:) E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.) Oblicza Życia. Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Wydawnictwo Episteme, Lublin, 858-870

Dykcik W. (red.), (1996), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Eruditus, Poznań

Dykcik W., Kossakowski Cz., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.), (2002), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych. WN PTP, Olsztyn-Poznań-Wrocław

Gryżałowska G. (2004), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa.

Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E. (red.), (1997), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Wyd. „Żak”, Warszawa

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2001), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2, Warszawa.

Juraś–Krawczyk B. (2007), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź.

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Kowalski K. Włącznik. Projektowanie bez barier. Fundacja INTEGRACJA. Publikacja bezpłatna. Wersja elektroniczna do pobrania na stronie www.integracja.org/wlacznik

Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa

Pańczyk J. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa

Pilecki J., Olszewski S. (red.), (1999), Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków

Polak Z., Bartkowicz Z. (red.), (2004), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji Wyd. UMCS, Lublin

Rzedzicka K., Kobylańska A. (red.), (2003), Dorosłość niepełnosprawność, czas współczesny. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studenta i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich.Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.

Stochmiałek J. (red.), (1998), Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Wyd. ITE, Warszawa–Radom

Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.) (1998), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Warszawa.

Szczepankowska B., Mikulski J. (red.), (1999), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Warszawa

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

UDL: The UDL Guidelines (cast.org)

CAST: About Universal Design for Learning

Efekty uczenia się:

KA7_WG2: Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów.

KA7_WG4: Zna i rozumie zakresy pedagogiki specjalnej.

KA7_UW1 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych

KA7_UW2: potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu

KA7_UK1: Potrafi wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

KA7_KK1: Jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu obejmującego treści wykładów (min. 50% punktów).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (minimum ocena 3,0).

Możliwość ustalenia indywidualnej formy zaliczenia (np. możliwość wyboru formy zaliczenia

materiału - pisemnej lub ustnej) uwzględniające potrzeby i możliwości studenta w zależności od doświadczanej niepełnosprawności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier, Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier, Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)