Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2JAC Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień dotyczących systemu opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Przedstawione treści powinny pomóc studentom w dobrym rozpoznawaniu sytuacji ich potencjalnych podopiecznych (osób z niepełnosprawnością ) ze szczególnym uwzględnieniem różnych możliwości wsparcia ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów : 2 rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć;

Wykład - 10 godzin

Ćwiczenia -10 godzin

Metody dydaktyczne – Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane będą różne metody aktywizacji studentów (praca w grupach), a zajęcia będą prowadzone w formie dyskusji.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 2,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach:10 h

Udział w ćwiczeniach : 10 h

Udział w konsultacjach; 2 h

Przygotowanie do zajęć i zaliczenia przedmiotu 28 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22 h (0,7 ECTS)

o charakterze praktycznym: 28 h (1,3 ECTS)

Literatura:

1.Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009

2. Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyd. Scholar, Warszawa 2010

3. Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

4. Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

5. Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice, 1999.

6. Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Seminare. Poszukiwania naukowe 2009, 26, 201-213 .

7. Podgórska-Jachnik, D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2014.

8. Sakowicz-Boboryko A.: Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową . W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2026.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2-zna aktualne potrzeby w zakresie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością, rozumie ich zróżnicowane uwarunkowania,

KA7_WG5- zna swoiste cechy instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego sytemu wsparcia osób z niepełnosprawnością,

KA7_UW1 -- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów związanych z opieką i wparciem dorosłych osób z niepełnosprawnością,

KA7_UW2--potrafi analizować zróżnicowane działania w zakresie wparcia osób z niepełnosprawnością ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu;

KA7_KK1-jest gotów do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością, kierując się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi oraz szacunkiem dla każdego człowieka;

KA7_KO4 --jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością , a także podejmowania współpracy na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością i tych środowisk;

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne , ocena aktywności i wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.