Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania ilościowe z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-3GKG
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania ilościowe z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok SPC SJ sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie Studentek i Studentów do planowania i prowadzenia badań w paradygmacie ilościowym.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1. Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2. Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3. Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4. Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki szkolnej, która poddawana jest badaniom.

5. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem realizacji przedmiotu jest przygotowanie Studentów i Studentek do planowania i prowadzenia badań empirycznych w paradygmacie ilościowym, w szczególności zaś do:

a) wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy badań ilościowych;

b) stosowania podstawowych metod statystycznych w naukach społecznych;

c) operacjonalizacji zmiennych (stosowanie wskaźników i skal);

d) budowania narzędzi badawczych (głównie kwestionariuszy ankiet);

e) wprowadzania i czyszczenia danych z badań ilościowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel a następnie ich przetwarzania i analizy;

f) graficznego ilustrowania wyników badań;

g) interpretacji podstawowych statystyk (statystyki opisowe i analiza związku między zmiennymi ilościowymi – współczynnik korelacji r-Pearsona i jakościowymi – test niezależności chi kwadrat);

h) dbania o etyczne aspekty prowadzonych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia jednolite

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 6 – proces dyplomowania

Rok studiów /semestr: III rok studiów/semestr 5

Przedmioty wprowadzające: pedagogiką specjalna; podstawy metodologii nauk społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 18g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 4g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 15g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 24 godz. (1 ECTS); o charakterze praktycznym - 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Privitera, G. (2018). Statistics for the Behavioral Sciences. SAGE.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind. N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Biecek, P. (2014). Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. http://biecek.pl/Eseje/

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- Posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, a w szczególności zna metody badań stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych oraz rozumie postulat wieloparadygmatyczności (KA7_WG6);

- Zna i rozumie terminy i założenia metodologiczne oraz zasady i normy etyczne dotyczące projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki specjalnej (KA7_WK4);

- Zna i rozumie pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzaniem zasobami własności intelektualnej (KA7_WK5);

- Ma rozwinięte umiejętności badawcze pozwalające na: rozróżnianie orientacji w metodologii badań pedagogicznych, formułowanie problemów badawczych, dóbr adekwatnych metod, technik oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie, prezentowanie i interpretowanie wyników badań, wyciąganie wniosków, wskazywanie kierunków dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej (KA7_UW3);

- Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze (KA7_KK2);

- Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru badań naukowych (KA7_KR3).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne na ocenę.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Zawistowska-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łogwiniuk
Prowadzący grup: Katarzyna Łogwiniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)