Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-1YPSL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. pedagogiki sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej jako nauki, jej subdyscyplin, obejmującą terminologię oraz teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami;

2. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady; 15 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w wykładach 15h

- Udział w ćwiczeniach 15h

- Przygotowanie do ćwiczeń 21h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h

- Realizacja prezentacji 8h

- Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 17h

Razem: 86h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42h/ 1,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 44h/ 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Dykcik W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP.

• Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wydawnictwo ROPSiZ UM w Lublinie.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

• Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Krause A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska J., Szczupał B., Drzazga A., Cytowska B (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

• Sękowska Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

Literatura uzupełniająca:

• Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019)., Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

• Gajdzica Z. (red.) (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Głodkowska J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wyd. APS.

• Obuchowska I. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

• Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D. (2016). Autonomia osób z niepełnosprawnością. Białystok: Trans Humana.

• Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2003 (wybrane teksty).

• Sakowicz-Boboryko A. (2016). Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

• Smith D. D. (2011). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki 1, 2, red. naukowa A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Warszawa: Wydawnictwo APS.

• Sowa J., Wojciechowski F. (2001). Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

• Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J., (2018). W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 - Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice specjalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA6_WG5 - Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki rozwoju osób z różnymi niepełnosprawnościami, ich wspólnych i swoistych potrzeb w zakresie uczestnictwa w różnych formach aktywności (edukacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej)

KA6_WK4 - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA6_UW1 - Ma umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnością i środowiskowych uwarunkowań oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

KA6_KO1 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych na rzecz podmiotowego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów)

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny w formie zdalnej (platforma Blackboard)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.