Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YEMK
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaznajomienie z kanonami przykładowych kultur

Uwrażliwienie na odmienności kulturowe

Uświadomienie znaczenia i wpływu kultury na konstruowanie tożsamości

Zdobycie umiejętności konstruowania programów edukacji wielokulturowej i międzykulturowej


Skrócony opis:

Edukacja międzykulturowa to przedmiot analizujący poblematyke kultury w edukacji. Dyskusje i analizy dotyczą kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczyciela i kształtowania postaw otwartych wychowanków.

Pełny opis:

• Pojecie edukacji

• Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa – geneza pojęć, cele, obszary realizacji.

• Kultura i jej znaczenie w życiu człowieka: typy kultury, kultura symboliczna, komunikacja kulturowa, tradycja, kompetencje kulturowe jednostki, tożsamość grupy a kompetencje kulturowe, kultura narodowa, kulturalizacja, kanon kulturowy, dziedzictwo kulturowe, kompetencje międzykulturowe,

• Tożsamość jednostki: społeczna, indywidualna, kulturowa, międzykulturowa. Kręgi kulturowe (cywilizacyjny, europejski, narodowy, regionalny) i odpowiadające im tożsamości kulturowe. Profile tożsamości. Poczucie tożsamości. Identyfikacja i walencja kulturowa.

• Postawy wobec różnic kulturowych (stereotypy, uprzedzenia, tolerancja, dialog, ksenofobia, ksenofilia). Etnocentryzm pozytywny i negatywny.

• Mniejszość narodowa i mniejszość etniczna – definiowanie i analiza pojęć: naród, narodowość, etniczność, asymilacja, akulturacja. Mniejszości etniczne i narodowe na Podlasiu – procesy historyczne warunkujące odrębność grupy, kultywowane tradycje. Statystyki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

• Człowiek pogranicza. Budowanie tożsamości na pograniczu kultur. Typy pograniczy. Terminologia: autochton, dyfuzja kultur, symbioza kulturowa, region, regionalizm. mała ojczyzna.

Literatura:

 Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003

 Jerzy Nikitorowicz, Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Kraków 2018

 Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

 Mirosław Sobecki, Kultura symboliczna a tożsamość, Wydawnictwo Studenckie TRANS HUMANA, Białystok 2007

 Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000

 Ewa Nowicka, Świat Człowieka, świat kultury., Warszawa 2000

 Jerzy Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

 Stephan W.G., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2007

 Zygmunt Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

 M. Winiarski, Znaczenie i wymiary dialogu międzyludzkiego, w: O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. Tadeusz Pilch, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2000

 Tadeusz Pilch, Tolerancja- wartość społeczna i cnota indywidualna, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998

 Hannah Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki., Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2002

 Paweł Boski, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska – Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992

 Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005

 Andrzej Sadowski, Mirosława Czerniawska, Tożsamość Polaków na pograniczach, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999

 Stanisław Uliasz, O kategorii pogranicza kultur, w: Pogranicze kultur, red. C. Kłak, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997

▪ Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.)

Literatura uzupełniająca:

 Krzysztof Czyżewski, Linia powrotu, Wyd. Pogranicze, Sejny 2008r.

 D. Markowska, Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, (w:) Kwartalnik Pedagogiczny, Nr 4/90

 Andrzej L. Zachariasz, Kultura. Jej status i poznanie, Lublin 1999

 Mirosław Sobecki, Kultura symboliczna w wymiarze komunikacyjnym w obliczu przemian u progu nowego wieku w: Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. Anna Sajdak, Kraków 2005

 Dorota Misiejuk, Kreowanie wspólnoty. Pedagogiczne aspekty rozwoju wrażliwości międzykulturowej, w: Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. Anna Sajdak, Kraków 2005

 Barbara Weigl, Beata Maliszkiewicz (red.), Inni to także my, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998

 Anna Gałdowa (red.) Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 Robert Szwed, Tożsamość a obcość kulturowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003

Zofia Staszczak (red.) Słownik etnologiczny. Zagadnienia podstawowe, Warszawa – Poznań 1987

Efekty uczenia się:

1. K_W01- zna terminologię używaną w edukacji międzykulturowej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

2. K_W08- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

3. K_K01- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4. K_K03- docenia znaczenie edukacji międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z tej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

5. K_U12 – potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać, oraz przyjmować wspólne cele działań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną. Obecność na wykładach mini.80%, pozytywnie zdany egzamin, min.50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)