Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2YHDTA
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy - realizowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest poznanie specjalistycznego słownictwa pedagogicznego w języku angielskim oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nim. W trakcie trwania zajęć rozwijana jest umiejętność analizy tekstu, prezentacji wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki oraz podejmowania dyskusji naukowej poprzez wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_1, przedmioty kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów/semestr: II rok, studia drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: wiedza, jaką student uzyskał na zajęciach z języka angielskiego na studiach pierwszego stopnia

Liczba godzin: 30 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: warsztaty, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h

Udział w konsultacjach: 5h

Razem: 50h (2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h (1,1 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 50h (1,5 ECTS)

Literatura:

Cottrell S. (2013).The Study Skills Handbook, Palgrave Macmillan.

Gammidge M. (2004). Speaking Extra. A Resource Book of Multi-level Skills Activities, Cambridge University Press.

Harmer J., Rossner R. (1992). More than Words. Vocabulary for Upper-intermediate to Advanced Students Book, Essex: Longman.

Keizer K., Lindenberg S., Steg L. (2008). The Spreading of Disorder, Science, Vol. 322 (5908), pp. 1681-1685. [doi: 10.1126/science.1161405]

May P. (2015). First Trainer. Six Practice Tests with Answers, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2016). Academic Vocabulary in Use. Vocabulary reference and practice, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2017). English Vocabulary in Use, Upper-intermediate, Cambridge University Press.

Vince M. (2014). Language Practice for First. English Grammar and Vocabulary, Macmillan.

Vince M. (1998). Intermediate Language Practice, Oxford: Macmillan Heinemann English Language Teaching.

Wyatt R. (2002). First Certificate. Games and Activities, Pearson Education Limited.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna terminologię pedagogiczną w języku angielskim i umie się nią posłużyć. K_W07

2. Ma umiejętności językowe pozwalające na przetłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstu pedagogicznego. K_U15

3. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych w języku angielskim, z wykorzystaniem różnych, samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł. K_U17

4. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

5. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz krytycznie ocenić pracę zespołową. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji oraz potrafi dokonać jej podsumowania. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

- analiza literatury

- analiza źródeł wtórnych (desk research)

- metody aktywizujące

- prezentacja

- dyskusja

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka, Anna Młynarczuk-Sokołowska
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka, Anna Młynarczuk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest poznanie specjalistycznego słownictwa pedagogicznego w języku angielskim oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nim. W trakcie trwania zajęć rozwijana jest umiejętność analizy tekstu, prezentacji wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki oraz podejmowania dyskusji naukowej poprzez wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_1, przedmioty kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: I rok, studia drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: wiedza, jaką student uzyskał na zajęciach z języka angielskiego na studiach pierwszego stopnia

Liczba godzin: 30 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: warsztaty, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h

Udział w konsultacjach: 5h

Razem: 50h (2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h (1,1 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 50h (1,5 ECTS)

Literatura:

Cottrell S. (2013).The Study Skills Handbook, Palgrave Macmillan.

Gammidge M. (2004). Speaking Extra. A Resource Book of Multi-level Skills Activities, Cambridge University Press.

Harmer J., Rossner R. (1992). More than Words. Vocabulary for Upper-intermediate to Advanced Students Book, Essex: Longman.

Keizer K., Lindenberg S., Steg L. (2008). The Spreading of Disorder, Science, Vol. 322 (5908), pp. 1681-1685. [doi: 10.1126/science.1161405]

May P. (2015). First Trainer. Six Practice Tests with Answers, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2016). Academic Vocabulary in Use. Vocabulary reference and practice, Cambridge University Press.

McCarthy M., O’Dell F. (2017). English Vocabulary in Use, Upper-intermediate, Cambridge University Press.

Vince M. (2014). Language Practice for First. English Grammar and Vocabulary, Macmillan.

Vince M. (1998). Intermediate Language Practice, Oxford: Macmillan Heinemann English Language Teaching.

Wyatt R. (2002). First Certificate. Games and Activities, Pearson Education Limited.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)