Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audiologia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SPW-3JGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiologia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny
WWR_rozkład_2rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy o istocie, celach i zadaniach wobec dzieci ze schorzeniami audiologicznymi

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami audiologicznymi oraz zasad ich profilaktyki

Literatura:

Olszewski J. (2022) Otorynolaryngologia Warszawa PZWL

Szyftera W. (2020) Otologia kliniczna Termedia

Czasopisma:

Laryngologia .Standardy Medyczne.

Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny

Efekty uczenia się:

E.1WW.W1. - Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę dotyczącą zakresu opieki pediatrycznej nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym wcześniakiem oraz opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej, opieki specjalistycznej, m.in. w zakresie genetyki, neonatologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, fizjoterapii, okulistyki, audiologii i laryngologii

E.1WW.U1. - Potrafi analizować i interpretować biologiczne podstawy rozwoju; analizować anatomię i fizjologię układu nerwowego, wykorzystywać wiedzę z zakresu podstaw neonatologii, genetyki, neurologii, fizjoterapii, psychiatrii dziecięcej, okulistyki i laryngologii w określeniu uwarunkowań zaburzeń funkcji i aktywności dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój oraz jakość życia rodziny

E.1WW.U1. - Potrafi scharakteryzować przebieg badania pediatrycznego, neurologicznego oraz w zakresie psychiatrii dziecięcej

E.1WW.K1. - Jest gotów do poszukiwania źródeł wiedzy dotyczących biomedycznych uwarunkowań rozwoju małego dziecka, mających na celu poznanie i wyjaśnienie powiązań miedzy uszkodzeniem struktury ciała i funkcji ciała a psychospołeczno-motorycznym funkcjonowaniem dziecka

E.1WW.K2 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy zdarzeń pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemne w formie testu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia pisemnego jest obecność na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malesińska
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak, Magdalena Malesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak, Magdalena Malesińska
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak, Magdalena Malesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)