Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1HEM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i organizacja pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zdobycia wiedzy na temat struktury pomocy społecznej i zadań realizowanych w wybranych instytucjach pomocowych. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi wskazać główne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 4

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 50 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące organizacji pomocy społecznej oraz regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych (http://prawo.sejm.gov.pl).

Uzupełniająca:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami

KA6_WK2 ma podstawowa wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce

KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: pisemna praca (indywidualna lub zespołowa) sprawdzająca znajomość omawianych treści oraz aktywność podczas zajęć. Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 4

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów - 50 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące organizacji pomocy społecznej oraz regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych (http://prawo.sejm.gov.pl).

Uzupełniająca:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.