Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GPL
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy o pracy socjalnej, jako profesjonalnym działaniu społecznym charakteryzującym się wartościami humanistycznymi i pedagogicznymi. Poszerzenie świadomości studenta w zakresie aspektów wychowawczych, które są nieodłącznym elementem zadań realizowanych przez pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Poznanie założeń wybranych psychologicznych koncepcji człowieka, rozwijanie wiedzy i umiejętności działań proaktywnych, twórczych, jako podstawy do planowania przez pracownika socjalnego zadań rozwojowych w relacji z podopiecznym.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o pracy socjalnej, jako profesjonalnym działaniu społecznym charakteryzującym się wartościami humanistycznymi i pedagogicznymi, a także ukazanie pracy socjalnej jako działania wychowawczego.

Pełny opis:

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

2 rok studiów /semestr trzeci

Profil ogólnoakademicki

15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 3

Przedmiot obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy socjologii, pedagogika społeczna

Metody dydaktyczne: podające, dyskusja, warsztaty, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15 godzin, udział w ćwiczeniach: 15 godzin, udział w konsultacjach: 10 godzin, przygotowanie do zajęć: 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia wykładów: 15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin- 1,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 p. ECTS

Literatura:

Caselman T., Kimberly Hilli K., Praca terapeutyczna z rodzinami: kreatywne zajęcia dla różnorodnych struktur rodziny. Warszawa 2014.

Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.

Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów. Olecko 2010.

Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2016.

Kantowicz E. Olubiński A., (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI w. Toruń 2003.

Kromolicka B., Pedagogiczne aspekty pracy socjalnej. W: A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania, i profile. Toruń – Bydgoszcz 2013.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Katowice 1999.

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień. Kraków 2009.

Zalewski M., Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym: program rewalidacji indywidualnej. Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka:

- ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk

społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2,

-ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów

społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane

koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne,

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej KA6_WG3,

- ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących

między nimi relacjami KA6_WG5,

- jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i

mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny

nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i

wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich

obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje

zgodnie z zasadami etyki KA6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające, dyskusja, warsztaty, prezentacje multimedialne, projekty grupowe, konsultacje indywidualne.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Do uzyskania zaliczenia konieczna jest obecność studenta oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w sposób ciągły na podstawie obecności, punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową oraz oceny z kolokwium w formie testu na platformie Blackboard. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach (2h), która nie wymaga zaliczenia. Każdą następną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum czterech zajęciach (8h).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie kolokwium pisemnego w formie testu na platformie Blackboard. Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest 51% punktów z kolokwium. Dozwolone są dwie nieobecności na wykładach. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum 51% wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Cudowska
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka, Agata Cudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)