Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2JNI2
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 380-SS1-2JNI2

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 380-SS1-2JNI2

Założenia (opisowo):

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,


Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, podczas wymiany studenckiej jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny.Język obcy - niemiecki


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka obejmuje język specjalistyczny z elementami tematyki ogólnej

Pełny opis:

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 380-S1-2JNI

Przedmiot obowiązkowy. MK_1 ogólnouczelniany.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/III i IV semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 380-S1-2JNI

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, nauczanie zdalne na platformie Blackboard

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających

przygotowanie się do zajęć: 29 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 61 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (KA6_WK1)

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (KA6_WK11)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (P6S_UK)

- ma umiejętności komunikacji interpersonalnej, porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona

specjalistów (KA6_UK2)

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierające je argumentacją (KA6_UK3)

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role (KA6_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym praca zdalna na platformie Blackboard, zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych przesyłanych przez usos mail oraz wypowiedzi ustnych podczas zajęć na BB

2. oceny z testu końcowego przeprowadzonego w sali, planowanego na 3 tygodnie przed końcem roku akademickiego; warunkiem zaliczenia testu jest min. 50% punktacji całkowitej ( jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie testu w realu, studenci otrzymają zadania indywidualne podczas zajęć i w wyznaczonym czasie będą zobligowani przesłać wyniki na usos mail )

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)