Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2PRO
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej współczesnej rodziny,

• ukazanie przemian zachodzących w strukturze i funkcjonowaniu rodziny,

• rozbudzanie zainteresowań problematyką dotyczącą rodziny,

• wdrażanie do samodzielnego studiowania literatury z zakresu obszarów zainteresowań przedmiotu Pedagogika rodziny.


Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje indywidualne, metody problemowe i aktywizujące.

ćwiczenia: dyskusja, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna z tekstem, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 3

1,5 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 7,5 (godziny konsultacyjne i zaliczenie przedmiotu)

1,5 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 25 godzin przygotowanie do ćwiczeń) + 12,5 godz. (zaliczenie ćwiczeń)

Literatura:

Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995.

Danilewicz W., Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T., Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

Danilewicz W., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2014.

Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

Kawula S., J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007.

Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

Pilch T., Sosnowski T., Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

Ruszkowska M., Winiarski M. (red.): Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa 2014.

Sikorska M. (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

Sikorska M., Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce: rekonstrukcja codzienności, Warszawa 2019.

Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014

Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T., Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

Sołtysiak T., Gołembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Sosnowski T., Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej: Tomasz Sosnowski. Warszawa 2018.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Żadkowska M., Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, Gdańsk 2016

Żebrowski J. (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5 – Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami;

KA6_WG6 – Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania;

KA6_UW3 – Student potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych;

KA6_UW5 – Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

KA6_KK2 – Student jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym;

KA6_KO3 – Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu: Pedagogika rodziny jest w formie pisemnej i obejmuje treści realizowane zgodnie z sylabusem.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły.

Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska, Tomasz Śliwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)