Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizowanie społeczności lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GRD
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizowanie społeczności lokalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu metody pracy środowiskowej / organizowania społeczności lokalnej, w której najważniejsi są ludzie jako członkowie określonej społeczności oraz ich potencjał, stanowiący podstawę zmian społecznych, których ostatecznym celem jest zbudowanie samostanowiącej, zdolnej do rozwoju wspólnoty. Dodatkowo student poznaje strategie mobilizacji do działania, zarówno ludzi, jak i podmiotów instytucjonalnych. W procesie osl są to trzy strategie: strategia konsensu i współdziałania (uznawana za najbardziej skutecz- ną strategię wywoływania pożądanych zmian społecznych), strategia edukacyjno-perswazyjna oraz strategia konfliktowa. Omówione jest planowanie działań i „praca projektami” (metodą projektową), które stanowią zaliczenie przedmiotu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok III, semestr V.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 20 godz.

Literatura:

1. Kaźmierczak T., Babska B., Jordan P., Dudkiewicz M., Mendel M., Popłońska-Kowalska M. (2014). Organizator społeczności lokalnej. Poradnik I. ABC organizowania społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

2. Babska B., Rymsza M. (2014). Organizowanie społeczności lokalnej - metodyka pracy środowiskowej.Poradnik II. ABC organizowania społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na wykładach, pracach zespołowych.

Dozwolona jest jedna nieobecność na wykładach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Wykład zaliczany na podstawie projektu grupowego dotyczącego organizowania społeczności lokalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)