Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1AKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z początkowym etapem rozwoju społeczeństw oraz sposobem badania i rozumienia ich. Ważne jest też zaznajomienie ze zróżnicowaniem kultur (dystrybutywne ujęcie kultury) i cechami zjawisk kulturowych oraz rozwojem kultury (głównie w

sensie atrybutywnym). Zapoznanie z klasycznymi szkołami i nurtami antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, amerykańska szkoła kultury i osobowości, strukturalizm). Przedstawienie ewolucji metod i przedmiotu badań antropologicznych. Opanowanie przez studentów podstawowych pojęć z zakresu antropologii kulturowej (np. kultura, mit, wzór kultury, kultura pierwotna, kultura tradycyjna, globalizacja). Budowanie świadomości relatywizmu kulturowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, warsztaty

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć: 30 godz.

- wykonanie zadania grupowego: 15 godz.

- konsultacje: 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Razem: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz. (2 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 75 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barnard A., Antropologia: zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

2. Barth F., Gigrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i

amerykańska, WUJ, Kraków 2007.

3. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

4. Kempny M., Nowicka E. (red.), Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003.

5. Krawczyk E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

6. Nobil A., Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

7. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2006.

8. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

9. Buchowski M., Burszta W.J., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

2. Levi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2013.

3. Filipiak M., Rajewski M. (red.), Rytuał: przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2006.

4. Maisonneuve J., Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 7-39.

5. Pietraszko S., Studia o kulturze, Wrocław 1992.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (KA7_WG1).

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2).

3. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej (KA7_UW3).

Kompetencje:

4. Student jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte -zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w pisemnym kolokwium, uzyskanie pozytywnej oceny za pracę zespołową, co najmniej 75% obecność na zajęciach oraz minimum 2 punkty za aktywność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Prowadzący grup: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.