Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WN2-2GMO
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, historii oraz WOS (na poziomie szkoły średniej)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy M_4

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

Liczba godzin: ćwiczenia - 16 godzin

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekt, dyskusja, ćwiczenia ,

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach - 16 godzin,

przygotowanie się do zajęć - 45 godzin,

przygotowanie prac metodycznych – 30 godzin,

przygotowanie do zaliczenia - 10 godzin,

prace pisemne – 15,

udział w konsultacjach – 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 21 ( 1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 90 (2 ECTS)

Literatura:

Bobrowska E., Gierszewski D., Kluzowicz J. (red.), Edukacja obywatelska wobec migracji, Kraków, WUJ 2019.

Domeracki P., Tyburski W., Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej

w duchu zrównoważonego rozwoju, w: W. Tryburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2011.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gaweł A., Bieszczad B., Banaszak S., Śmietańska J. (red.) Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2019.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gierszewski D., Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków, Wyd. UJ, 2017.

Jędrzejko M., Kozłowski T,., Zagrożeni "niegościnną" rzeczywistością, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Aspra", 2020.

Kopińska V., Edukacja obywatelska w szkole, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.

Korzeniowski J., Machałek M., Edukacja obywatelska w szkole, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Szczurek-Boruta A., Jas K., Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Kołodziejczyk A. Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (w:) Janusz Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, 2011.

Karwowska-Struczyk M.,Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Kowalik S. (2002) Rozwój społeczny, (w:) B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa, PWN, 2002.

Nowicka, M. Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Garbula-Orzechowska J., Edukacja historyczna w klasach początkowych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002.

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się pogłębioną wiedzą merytoryczną i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji społecznej i obywatelskiej uczniów klas I-III oraz jest przygotowany do wyjaśnienia uczniom zasad i reguł społecznego ich funkcjonowania

K_W07

K_W011

2. Student projektuje i planuje działania edukacyjne w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich oraz procedury ułatwiające

dzieciom analizowanie i rozumienie podstawowych zjawisk i procesów społecznych oraz umożliwiających nabycie orientacji w przestrzeni społecznej

K_U01

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność, prace pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Makarewicz
Prowadzący grup: Marta Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Literatura:

Bobrowska E., Gierszewski D., Kluzowicz J. (red.), Edukacja obywatelska wobec migracji, Kraków, WUJ 2019.

Domeracki P., Tyburski W., Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej

w duchu zrównoważonego rozwoju, w: W. Tryburski, Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2011.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gaweł A., Bieszczad B., Banaszak S., Śmietańska J. (red.) Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań, Wyd. Naukowe UAM, 2019.

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) Reinterpretacje kontekstów wychowania, Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

Gierszewski D., Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków, Wyd. UJ, 2017.

Jędrzejko M., Kozłowski T,., Zagrożeni "niegościnną" rzeczywistością, Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Aspra", 2020.

Kopińska V., Edukacja obywatelska w szkole, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2017.

Korzeniowski J., Machałek M., Edukacja obywatelska w szkole, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Szczurek-Boruta A., Jas K., Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Kołodziejczyk A. Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (w:) Janusz Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN, 2011.

Karwowska-Struczyk M.,Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Kowalik S. (2002) Rozwój społeczny, (w:) B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa, PWN, 2002.

Nowicka, M. Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Garbula-Orzechowska J., Edukacja historyczna w klasach początkowych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)