Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy probacyjne w wybranych krajach europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKN2-2HDR Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy probacyjne w wybranych krajach europejskich
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• zapoznanie studentów z aspektami prawnymi związanymi z probacją i środkami probacyjnymi

• wyjaśnienie istoty, celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu probacji

• zapoznanie z rozwiązaniami probacyjnymi stosowanymi w Polsce i innych krajach europejskich


Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje prezentację filozofii i analizę porównawczą charakterystycznych cech różnych systemów probacyjnych i rozstrzygnięć resocjalizacyjnych stosowanych w warunkach wolnościowych w wybranych państwach europejskich, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z filozofią systemów probacyjnych i praktycznymi rozstrzygnięciami resocjalizacyjnymi prowadzonymi w warunkach wolnościowych w Polsce i wybranych państwach europejskich z uwzględnieniem aspektów prawnych i wykorzystywanych środków probacyjnych oraz wyjaśnienie istoty, celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu probacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Bałandynowicz, Probacja - wychowanie do wolności, Warszawa 1996

A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002

A. Bałandynowicz, Probacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011

B. Hołyst, E. Wojtera, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa 2013

K. Pierzchała, Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27−28 października 2008 r.)

file:///C:/Users/Beata/AppData/Local/Temp/4pierzchala.pdf

F. Ciepły, Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, (w:) A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 189–200.

Literatura uzupełniająca:

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo „Pedagogium”/PWN, Warszawa 2007.

R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 ma pogłębionąi uporządkowaną wiedzęo współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_WK6, ma uporządkowaną wiedzęo strukturze i funkcjach systemu edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów

KA7_UW2, potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

KA7_UO3, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznym w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KA7_KK1 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji:

Ocena pracy studenta będzie wynikiem sumy:

pracy w grupach, aktywności, przygotowania i zaprezentowanie wybranego systemu probacyjnego z uwzględnieniem różnić z system probacyjnym w Polsce oraz możliwościami implementacyjnymi rozwiązań innych państw.

Sposób zaliczenia

- zaliczenie na ocenę, zalicza 51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje prezentację filozofii i analizę porównawczą charakterystycznych cech różnych systemów probacyjnych i rozstrzygnięć resocjalizacyjnych stosowanych w warunkach wolnościowych w wybranych państwach europejskich, w tym w Polsce.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z filozofią systemów probacyjnych i praktycznymi rozstrzygnięciami resocjalizacyjnymi prowadzonymi w warunkach wolnościowych w Polsce i wybranych państwach europejskich z uwzględnieniem aspektów prawnych i wykorzystywanych środków probacyjnych oraz wyjaśnienie istoty, celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu probacji

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 16 godz.

Przygotowanie prezentacji 4 godz.

Recenzja krytyczna artykułów 6 godz.

Krytyczna analiza literatury specjalistycznej 9 godz.

Zadania problemowe 15 godz.

RAZEM 50 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 16 godz.

Konsultacje 34 godz.

RAZEM 50 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 100

1punkt ECTS = 25-30 godzi

100 godzin : min 25 godzin = 4 ECTS

100 godzin : max 30 godzin = 3,6 ECTS

Zaliczenie: Prezentacja multimedialna określonego systemu więziennictwa na świecie; Dyskusja w grupie; Recenzja krytyczna 3 artykułów dotyczących systemów więziennictwa; ocenianie ciągłe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Bałandynowicz, Probacja - wychowanie do wolności, Warszawa 1996

A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002

A. Bałandynowicz, Probacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011

B. Hołyst, E. Wojtera, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa 2013

K. Pierzchała, Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27−28 października 2008 r.)

file:///C:/Users/Beata/AppData/Local/Temp/4pierzchala.pdf

F. Ciepły, Sprawiedliwość naprawcza wobec przestępstwa, (w:) A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 189–200.

Literatura uzupełniająca:

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo „Pedagogium”/PWN, Warszawa 2007.

R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.