Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKS2-2HDN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji przedmiotu jest:

1. Zapoznanie z współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

2. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat współczesnego podejścia do problemów z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności; istotną z punku widzenia pracy kuratora

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: 2 rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w ćwiczeniach 15h

- Przygotowanie do ćwiczeń: 16h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 3 h

- Przygotowanie d do zaliczenia 16h

Razem: 50h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h/ 0,6 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 35h/ 1,64 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Belzyt J, Połom M. Osoba niepełnosprawna intelektualnie uwikłana w proces resocjalizacji. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Nr 28/2017.

Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013. ISBN 978-83-61638-92-6

Podgórska-Jachnik D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami , Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Upośledzenie umysłowe w perspektywie prawa karnego. Olsztyn 2018.

Literatura uzupełniająca:

•Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

•Smith D. Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009.

•Szepietowska B, Ostrowska A. Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego . Cz. II Osoby z różnymi niepełnosprawnościami- specyficzne potrzeby , zagadnienia poradnictwa zawodowego. Warszawa 1998. ISBN 83-86313-62-5.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6, ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA7_WK4, ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw społecznej inkluzji , integracji, adaptacji, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością

KA7_UO4, potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarze pracy kuratora z osobami z niepełnosprawnością

KA7_UU1, potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w pracy z osobami z niepełnosprawnością

KA7_KK3 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki z niepełnosprawnością i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.