Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZN1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES niestac.
Moduł praktyk - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach oraz kształtowanie kompetencji i nabywanie doświadczeń niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil działania umożliwia zrealizowanie ww. celów. Wykaz sugerowanych miejsc do realizacji praktyki zawodowej znajduje się na stronie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (Zakładka: STUDENCI - PRAKTYKI STUDENCKIE - WYKAZ ORGANIZATORÓW PRAKTYK).

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

Pełny opis:

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej.Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych.Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim:

Konsultacje - 25 godzin

Omówienie praktyk, zaliczenie - 5 godzin

Hospitacja praktyk - 15 godzin

Razem: 45 godzin

Godziny pracy własnej studenta:

Analiza literatury: 5 godzin

Przygotowanie do praktyk: 30 godzin

Liczba godzin realizacji praktyki studenckiej: 120 godzin

Razem: 200 godzin

ECTS - 200 godzin : 25 godzin (1 ECTS)= 8 ECTS

Punkty ECTS: 8

Efekty uczenia się:

Student:

K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

K_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U12potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

STUDENCI zobowiązani są do:

- uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

- zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);

- zapoznania się z Regulaminem praktyk

- pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

- pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;

- stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy;

- wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

- systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena wystawiana jest na podstawie: rozmowy ze studentem na temat przebytych praktyk, zaliczenia praktyki przez opiekuna z ramienia placówki/instytucji przyjmującej (zaliczenie w ocenie), hospitacji wybranych zajęć studenta, wniosków z rozmowy opiekuna praktyk ze strony uczelni z opiekunem praktyk ze strony instytucji przyjmującej, uzupełnionego dzienniczka praktyk (wg kryteriów wskazanych przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni), raportu z odbytej praktyki, konspektów zajęć zrealizowanych przez studenta, zaakceptowanych przez opiekunów praktyk i zrealizowanych (potwierdzenie opiekuna ze strony instytucji przyjmującej).

Rok akademicki 2020/2021 z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną umożliwia odbywanie praktyk w formie zdalnej o ile efekty kształcenia zostaną osiągnięte i zatwierdzone przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec -Kurkowska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec -Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.