Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Twórcza resocjalizacja w więzieniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZPN2-2JBJ Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórcza resocjalizacja w więzieniu
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .2 rok 2st. Penitenc. RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu twórczej resocjalizacji, jej założeń,metod, środków oddziaływań, poszukiwanych rezultatów oraz wykorzystanie jej w praktyce, w pracy w środowisku zamkniętym, izolacyjnym, w instytucjach penitencjarnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku penitencjarnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę instytucji totalnej jaką jest więzienie.

Szczególnym punktem odniesienia jest wykorzystanie twórczej resocjalizacji jako perspektywy teoretycznej i wykładni metodycznej dla działań resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Twórcza resocjalizacja w więzieniu to kreatywna działalność resocjalizacyjna, realizowana wśród osób inkarcerowanych, w środowisku penitencjarnym, z wykorzystaniem różnorodnych metod kulturo-technicznych i metod wspomagających rozwój społeczny i osobowy.

Głównym celem praktycznych zabiegów twórczej resocjalizacji jest wywołanie w podopiecznym, nieprzystosowanym społecznie, pożądanych zmian w obszarze jego funkcjonowania, poprzez wychowawcze stymulowanie jego rozwoju, procesów poznawczych i twórczych, a przede wszystkim wyposażenie go w nowe kompetencje (emocjonalno - społeczne) i rozwijanie w nim jego zasobów i potencjałów.

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Studia niestacjonarne

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy

Rok studiów /semestr: II rok II stopnia/ semestr trzeci/ zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Ćwiczenia - 16 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 16 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

Dyskusja na forum - 4 godziny

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie projektu – 40 godzin

Przygotowanie do zajęć - 25 godzin

Analiza literatury - 20 godzin

Razem: 85 godzin

OGÓŁEM: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe: 125 godzin : 25 godzin (1ECTS)= 5 ECTS

Literatura:

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. W stronę działań kreujących, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) Sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej,Pedagogium, 2013.

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, PWN Warszawa 2008.

Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia, szczęśliwy świat tworzenia, Bea-Bleja, Toruń 2003

Efekty uczenia się:

Student:

KA7_WG1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

KA7_WG3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_WG5

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

KA7_WK5

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA7_UW2

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, grupowa, burza mózgów, dyskusja, metoda projektowa, analiza przypadków, scenki dramowe, itd.

Kryteria oceniania:aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.