Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3GOD
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnozowanie w placówkach resocjalizacyjnych 0800-ZS1-2GNZ
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-ZS1-2PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia społeczna i wychowawcza 0800-S1-2YGJG
Socjologia wychowania 0800-S1-2YSWY
Teoretyczne podstawy resocjalizacji 0800-ZS1-2GOA
Warsztaty socjoterapeutyczne 0800-ZS1-2BDS

Założenia (lista przedmiotów):

Diagnozowanie w placówkach resocjalizacyjnych 0800-ZS1-2GNZ
Psychologia społeczna i wychowawcza 0800-S1-2YGJG
Teoretyczne podstawy resocjalizacji 0800-ZS1-2GOA
Warsztaty socjoterapeutyczne 0800-ZS1-2BDS

Założenia (opisowo):

W trakcie trwania zajęć student zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie pracy z podopiecznymi przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych. Pogłębi również wiedzę teoretyczną z zakresu stosowania technik i metod warsztatowych adekwatnych do pracy w przestrzeni resocjalizacyjnej. Podczas zajęć warsztatowych student będzie miał okazję do poznania technik ułatwiających pokonanie oporu i kryzysu w grupie oraz przeanalizuje inne trudności, jakie może napotkać prowadzący w czasie pracy z grupą i klientem indywidualnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, całkowicie praktyczny. Uczestnictwo w tych zajęciach wyposaża studenta w umiejętności niezbędne do pracy z podopiecznymi w wszelkiego typu placówkach prowadzących działalność resocjalizacyjną.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne,pedagogika

Rok/semestr: III rok/ semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego 15 h

Razem 50 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 20 h/1,0 pkt.ECTS

Literatura:

• James O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. DiClemente, zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki i nada twojemu życiu właściwy kierunek. Instytut Amity, Warszawa 2008.

• Arnold P, Goldstein, Barry Glick, John C. Gibbs, Art. Program Zastępowania Agresji. Wydanie poprawione. Instytut Amity, Warszawa 2004.

• Majewska- Gałęziak A., (red.) Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych: praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku Katowice -Śląsk 1998.

• Dąbrowska M., Rozesłaniec M., Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej, Adam Marszałek, Toruń 2003.

• Gaś Z. B., Letni obóz terapeutyczny jako forma pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami osobowości i zachowania, Fundacja Masz Szansę, Lublin 1992.

• Sawicka K., Rozwój autokontroli emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci agresywnych, IPSiR UW, Warszawa 1993.

• Borecka-Biernat D., (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

• Jachimowska.- Wałbrzych M., Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Oficyna Wydawnicza Unus, Wrocław 1994.

• Fuchs B., Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Jedność, Kielce 2009.

• Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Jedność, Kielce 1999.

• Portmann R., Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Jedność, Kielce 2001.

• Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce 1999.

• Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Rubikon, Kraków 2000.

• Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. [Cz.] 1 [Wyd. 2 zm.], Gaja, Zielona Góra 2002.

• Dąbrowska-Jabłońska I., (red.) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

K_W08

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w procesie wychowania resocjalizującego.

K_W10

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

K_W16

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej

K_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności resocjalizacyjnej

K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U11

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów resocjalizacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zadania praktycznego na forum grupy, przygotowanie i przeprowadzenie konspektu zajęć warsztatowych w oparciu o zagadnienia ćwiczone podczas zajęć.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• realizacja zadania praktycznego na forum grupy;

• przygotowanie konspektu zajęć;

• ocena realizacji konspektu.

Udział w zajęciach pozwoli studentowi na wzbogacenie wiedzy w zakresie diagnozowania poziomu demoralizacji jednostki w podstawowych skalach t.j.: gniew, wrogość, agresja fizyczna i agresja słowna. Ponadto student pozna praktyczne wskazówki nauki wychowanka realizowania podstawowych umiejętności społecznych służących konstruktywnemu wyrażania emocji. Oprócz umiejętności prawidłowego stawiania diagnozy w resocjalizacji oraz nauko zachowań akceptowanych społecznie student nauczyć się poszerzać świadomość poznawczą doświadczanych przez wychowanka emocji na skutek różnych zdarzeń społecznych w połączeniu z przebudową/rozbudową sfery moralnych przekonań jednostki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Prowadzący grup: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Prowadzący grup: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)