Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka i prawo w informatyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-2EPI
Kod Erasmus / ISCED: 16.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka i prawo w informatyce
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych 2 rok I stopień sem. zimowy 2023/2024
Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma łączyć wybrane wątki historyczne w informatyce z jej współczesną problematyką. W trakcie wykładu studenci zapoznają się z różnymi dylematami implikowanymi postępem. Systemy normatywne i ich rola

w społeczeństwie; prawo a moralność. Etyka jako dział filozofii; pojęcie aksjologii, etyka opisowa, etyka normatywna, etyka stosowana, główne koncepcje etyczne. Zawody informatyków i około-informatyczne jako zawody zaufania publicznego; normy w informatyce: podstawy prawne i pozaprawne ich wykonywania. Rys historyczny etyki w informatyce i współczesne standardy. Współczesne dylematy moralno-prawne implikowane postępem informatyki i biotechnologicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne / nauki prawne

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

Zapoznanie z literaturą: 3h

Przygotowanie do zaliczenia: 2h

Konsultacje: 10h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 co odpowiada 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 10, 0 ECTS

Literatura:

Kocikowski A., Górniak-Kocikowska K., Bynum T. (2001), Wprowadzenie do etyki informatycznej, wydawnictwo UAM, Poznań

Asimov I (2014) Roboty i imperium. Rebis, Poznań

Bostrom N (2016) Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Helion, Gliwice

Michalczak R. (2016), Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym (rozprawa doktorska, Kraków

Brynjolfsson E, McAfee A (2015) Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii. Mt Biznes, Warszawa

Cathcart T (2014) Dylemat wagonika. Czy zrzuciłbyś grubego faceta z kładki? Zagadka filozoficzna. PWN, Warszawa

Feigenbaum A, Feldman J (eds) (1997), Maszyny matematyczne a myślenie. PWN, Warszawa

Ford M (2016) Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? CDP.pl, Warszawa

Fry H (2018) Hello world. Jak być człowiekiem w epoce maszyn? Wydawnictwo Literackie, Warszawa

Kaplan J (2019) Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. PWN, Warszawa

Kopeć R (2017) Etyka robotów bojowych. Studia Humanistyczne AGH 16/2: 51-62

Krzysztofek K (2011) Interakcje człowiek-komputer-robot z perspektywy nauk społecznych. Pomiary. Automatyka. Robotyka 3:76-82

Kuchta M (2019) Sztuczna inteligencja powinna być zgodna z prawem, etyczna i solidna. Al. Business blog [https://aibusiness.pl/sztuczna-inteligencja-powinna-byc-zgodna-z-prawem-etyczna-i-solidna/]

Lindenberg G (2018) Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy. Otwarte, Kraków

Łupkowski P (2005) Rola etyki i antropologii w rozważaniach o sztucznej inteligencji. Ethos 1/2: 239-251

Mamak K (2017) Prawo karne przyszłości. Wolters Kluwer Polska

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych, w tym zarys prawa patentowego, w zakresie przewidzianym w programie specjalności - K_W30;

- zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej - K_W31;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2) - K_U28;

- umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim w zakresie nauk fizycznych i ich zastosowań - K_U29;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą, potrafi przyjąć odpowiedzialność za zrealizowane zadanie zespołowe - K_K02;

- rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób - K_K03;

- potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości - K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej lub indywidualny projekt

zaliczeniowy (prezentacja, esej).

Tradycyjny wykład, połączony z dyskusją na temat dylematów etycznych współczesności i tych, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z informatyką. Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach, ewentualnie napisanie eseju na określony temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)