Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Termodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-2TER
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka gier komputerowych 2 rok I stopień sem. zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Formalizm opisu i metody jakościowej i ilościowej analizy układów wielu ciał, zasady termodynamiki, elementy fizyki statystycznej, wstęp do fizyki przejść fazowych. Wykład uzupełniony pokazami, zajęciami laboratoryjnymi. oraz ćwiczeniami rachunkowymi. Ćwiczenia rachunkowe wsparte są wykorzystaniem komputerowych narzędzi obliczeniowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Definicje podstawowych pojęć; Zerowa zasada termodynamiki, temperatura, praca, energia wewnętrzna; Pierwsza zasada termodynamiki, druga zasada termodynamiki, entropia; Połączenie I i II zasady termodynamiki , III zasada termodynamiki; Kinetyczna teoria gazów, emisja termoelektronowa; Rozkład Maxwella; Teoria kinetyczna ciepła właściwego, ciepło właściwe wg Einsteina, ciepło właściwe wg Debye’a;

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Moduł: Podstawy Fizyki

Dziedzina i dyscyplina naukowa: Nauki Fizyczne, Fizyka Klasyczna

Rok studiów/semestr: 2 rok/ 3 semestr/ studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: student uczestniczący w wykładzie, ćwiczeniach rachunkowych i laboratorium powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki nabytą we wcześniejszym cyklu kształcenia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykłady 15 godz., konwersatoria 15 godz., laboratoria 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie problemów i zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (15 godz), udział w konwersatorium (15 godz), udział w laboratorium (15 godz. lub 5 doświadczeń) udział w konsultacjach (3 godz), praca własna w domu (32 godz), łączny nakład pracy studenta celem osiągnięcia wyników kształcenia (150 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (118 godz.).

Studenci uczestniczą w wykładach, w dyskusji problemów i zagadnień, które pojawiają się w materiale wykładu oraz w rozwiązywaniu przykładów. W trakcie zajęć rachunkowych studenci otrzymują listy zadań do samodzielnego rozwiązania, których treść jest skorelowana z treścią wykładu. Podczas zajęć przedstawiają ich rozwiązania. Podczas laboratoriów stosowana jest metoda: ćwiczeniowo - praktyczna (wykonanie doświadczeń ilustrujących treści teoretyczne przekazywane na wykładzie). Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej. Prowadzący zwracają szczególną uwagę na rozumienie używanych pojęć, klarowność prezentacji, stymuluje grupę do zadawania pytań i dyskusji. Prowadzący starają się wytworzyć w grupie ćwiczeniowej poczucie odpowiedzialności za zespół i zachęcają do pracy zespołowej.

Tematy podejmowane na wykładach:

1. Definicje podstawowych pojęć: układ, faza, składnik, procesy odwracalne i nieodwracalne (1 godz.)

2. Zerowa zasada termodynamiki, temperatura, praca, energia wewnętrzna (2 godz.)

3. Pierwsza zasada termodynamiki, druga zasada termodynamiki, entropia (2 godz.)

4. Połączenie I i II zasady termodynamiki, III zasada termodynamiki (3 godz.)

5. Kinetyczna teoria gazów, emisja termoelektronowa (3 godz.)

6. Rozkład Maxwella (2 godz.)

7. Teoria kinetyczna ciepła właściwego, ciepło właściwe wg Einsteina, ciepło właściwe wg Debye’a (2 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Zalewski, Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej I statystycznej, PWN, Warszawa 1973.

D. Elwell, A.J. Pointon, Termodynamika klasyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1971.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 2, PWN, Warszawa 2003.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski , Wstęp do fizyki, Tom 1 część 1, PWN, Warszawa 1991.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, Tom 2 część 2, PWN, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Student:

1. ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych (K_W12);

2. umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe wyciągać wnioski jakościowe (K_U10);

3. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z podstaw fizyki (K_U17);

4. umie analizować wybrane problemy z zakresu wybranych zastosowań fizyki w oparciu o wiedzę z fizyki i dyscyplin pokrewnych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U30);

5. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

6. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Termodynamika kończy się egzaminem ustnym po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń rachunkowych oraz laboratorium.

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia: aktywność i umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych, rozumienie prezentowanych problemów oraz umiejętność korzystania z tablic i literatury.

Podstawą do zaliczenia laboratorium jest: wykonanie wszystkich doświadczeń,

opracowanie otrzymanych wyników w postaci sprawozdań oraz odpowiedź na pytania dotyczące teorii związanej z danym doświadczeniem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko, Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Adam Bonda, Piotr Mazalski, Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)