Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i druk 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-3D3D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i druk 3D
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych i robotów 3 rok I stopień sem.zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Grafika komputerowa 2D 390-FG1-1GK2D
Programowanie skryptowe 390-FG1-2PS

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość programów do edycji grafiki 2D i 3D.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć: obsługa programów do parametrycznego i bryłowego tworzenia modeli 3D; programowanie modeli 3D z wykorzystaniem OpenSCAD i Pythona; przygotowywanie modeli do wydruku techniką FDM/FFF; obsługa drukarki 3D; sterownik Ramps 1.4; projekt GRBL.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina: nauki fizyczne, informatyka

Rok studiów, semestr: rok 3, semestr 5

Moduł: kształcenie specjalistyczne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 45h

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3 pkt ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym: 2,5 pkt ECTS

Tematyka zajęć:

 • OpenSCAD (interfejs użytkownika, składnia języka, obiekty 2D, obiekty 3D, operacje logiczne, transformacje, importowanie i eksportowanie plików STL, moduły, importowanie modułów ).
 • Programowanie w OpenSCAD (instrukcje wyboru, pętle, generatory list, funkcje i rekurencja).
 • Podstawy druku 3D:
  • techniki druku 3D,
  • budowa urządzeń drukujących w technologii FDM/FFF (Zortrax M200, Creality Ender 3 i 3D Kossel Delta),
  • materiały stosowane w druku FDM/FFF,
  • przygotowanie modelu do druku (programy: Z-SUITE, Ultimaker Cura i Slice3r),
  • przykładowy wydruk.
 • Modelowanie bryłowe i parametryczne z FreeCAD:
  • importowanie projektów OpenSCAD,
  • zestawy narzędzi: Part, Part Design, Sketcher, Spreadsheet,
  • tworzenie dokumentacji 2D z narzędziami TechDraw,
  • modyfikacja gotowych modeli 3D (własnych lub pochodzących z darmowych serwisów takich jak Thingiverse).
 • Wprowadzenie do DesignSpark Mechanical.
 • Wprowadzenie do Rhinoceros 3D (Rhino 3D):
  • tworzenie rysunków 2D i modeli 3D,
  • wymiarowanie rysunków,
  • generatywne i parametryczne modelowanie z Grasshopper,
  • programowanie grafiki w języku Python.
 • Arduino i projekt GRBL w sterowaniu prostymi maszynami CNC.

Literatura:

Podstawowa:

 1. „Świat druku 3D. Przewodnik.”; Anna Kaziunas France; Helion 2014.
 2. Źródła internetowe: http://www.openscad.org/documentation.html; https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/kursy/25877-praktyczny-kurs-druku-3d; http://graphscad.blogspot.com/; https://www.freecadweb.org/wiki; https://www.repetier.com/; https://github.com/grbl/grbl/wiki; http://docs.mcneel.com/rhino/6/training-level1/en-us/Default.htm; http://docs.mcneel.com/rhino/6/usersguide/en-us/index.htm; http://docs.mcneel.com/rhino/6/training-command/en-us/usersguide/Rhino%20User's%20Guide%20for%20Windows.pdf; https://wiki.mcneel.com/developer/python; https://developer.rhino3d.com/guides/rhinopython/

Uzupełniająca:

 1. “3D CAD I Autodesk 123D”; Jesse Harrington Au, Emily Gertz; Helion 2016.

Efekty uczenia się:

K_W24: ma podstawową wiedzę z zakresu algorytmiki i struktur danych

K_W25: zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu

K_W27: zna budowę i rozumie fizyczne podstawy działania wybranych podzespołów elektroniki analogowej i cyfrowej, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_U22: umie pracować w środowisku różnych systemów operacyjnych oraz korzystać z wybranych programów aplikacyjnych

K_U23: umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić

K_U25: umie wyszukiwać i wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internetu z poszanowaniem własności intelektualnej oraz zasad użytkowania

K_K01: zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K05: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie punktacji:

 • maksymalnie 15 punktów za pracę na zajęciach,
 • maksymalnie 15 punktów za prace domowe.

Oceny i odpowiadające im przedziały punktowe:

2: 0..14; 3: 15..17; 3,5: 18..19; 4: 20..22; 4,5: 23..24; 5: 25..30

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Walczyk
Prowadzący grup: Cezary Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jurgielewicz
Prowadzący grup: Maciej Jurgielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)