Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-1ECH Kod Erasmus / ISCED: 13.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy chemii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow
fizyka medyczna 1 rok I stopień sem. zimowy 2020/2021
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi prawami chemicznymi oraz wskazanie zależności pomiędzy molekularną budową materii a jej właściwościami. Pokazanie opisu podstawowych zjawisk zachodzących w materii nieożywionej oraz w organizmach żywych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Materia, pierwiastki, związki, definicja, podział, cechy, przemiany materii;

2. Związki chemiczne, wzory sumaryczne, strukturalne, elektronowe, rezonansowe; podział i nomenklatura związków; podstawowe prawa chemiczne, pojecie mola, masy i objętości molowej, unit, masa atomowa; jednostki układu SI;

3. Reakcje chemiczne; klasyfikacja reakcji nieorganicznych. Kinetyka reakcji chemicznych; równania kinetyczne 1 i 2 rzędu: teoria zderzeń, teoria kompleksu aktywnego; energia aktywacji; działanie katalizatorów, enzymy.

4. Równowagi chemiczne Stała równowagi chemicznej, stała równowagi chemicznej w układach homo- i heterogenicznych; reguła przekory.

5. Elementy termodynamiki chemicznej: pojęcie układu, stanu i funkcji stanu, zmiany energetyczne w trakcie reakcji chemicznych, energia wewnętrzna, entalpia reakcji, I zasada termodynamiki, ciepło reakcji i jego pomiar, prawo Hessa; zmiana entalpii a samorzutność reakcji, zmiana entropii, II i III zasada termodynamiki; warunki samorzutności reakcji; entalpia swobodna; przewidywanie kierunku reakcji samorzutnych.

6. Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu.

7. Układ okresowy pierwiastków: rozwój układu okresowego; synteza nowych pierwiastków; podział pierwiastków na tle struktury elektronowej; konfiguracja elektronowa pierwiastków (do Z=92); okresowość niektórych właściwości pierwiastków (energii jonizacji, powinowactwa elektronowego, elektroujemności, wymiarów atomów i jonów, stopni utlenienia, właściwości kwasowo-zasadowych pierwiastków).

8. Klasyfikacja i charakterystyka wiązań chemicznych, teoria wiązania chemicznego, budowa prostych cząsteczek w świetle teorii wiązań.

9. Oddziaływania międzycząsteczkowe: wiązania wodorowe, van der Waalsa; zależność właściwości substancji od rodzaju wiązań wewnątrz i międzycząsteczkowych.

10. Ogólna charakterystyka pierwiastków i związków nieorganicznych.

11. Systematyka i nomenklatura związków nieorganicznych.

12. Właściwości chemiczne tlenków; nadtlenki i ponadtlenki.

13. Struktura wody i lodu.

14. Wodorki – podział i właściwości. Charakterystyka amoniaku, hydrazyny, fosfiny, silanu, diboranu; związki wodoru z fluorowcami.

15. Właściwości kwasów i zasad; dysocjacja elektrolityczna, równowagi w roztworach elektrolitów, skala pH, zjawisko amfoteryczności.

16. Otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów oraz ich soli.

17. Hydroliza soli. Roztwory buforowe i ich funkcja w organizmach żywych.

Konwersatorium

1. Klasyfikacja reakcji chemicznych (podział ze względu na: schemat i złożoność reakcji, wymianę energii pomiędzy układem a otoczeniem, kierunek wymiany oraz rodzaj dostarczanej energii, odwracalność i samorzutność reakcji, itp.). Pisanie równań reakcji chemicznych.

2. Reakcje przeniesienia elektronu, wzór Nernsta, utleniacz, reduktor, pisanie równań reakcji redoks na podstawie bilansu elektronowego, przebieg i kierunek reakcji redoks.

3. Reakcje protolityczne, autodysocjacja, hydroliza soli.

4. Obliczenia chemiczne – przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu: procentowym i molowym, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, przeliczanie stężeń.

5. Zadania rachunkowe dotyczące przeliczania stężeń roztworów. Amfoteryczność wodorotlenków.

6. Ćwiczenia laboratoryjne 1: regulamin pracowni chemicznej, zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym, pipetowanie, określanie odczynu roztworów za pomocą pehametru, typowe reakcje jonowe (zobojętnianie, strącanie osadów itp.)

7. Ćwiczenia laboratoryjne 2: badanie amfoteryczności wodorotlenków, właściwości utleniające manganianu (VII) potasu w zależności od środowiska reakcji, równowaga między jonami chromianowymi (VI) i dichromianowymi – utleniające właściwości chromu (VI), oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze – zapoznanie się z techniką miareczkowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. PJones L., Atkins P.W. Chemia ogólna tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2004.

2.Pazdro K. M. Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie, Oficyna Edukacyjna, Warszawa 1993.uzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

3. Puzanowska-Tarasiewicz H. i in. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej dla biologów, Wyd. UwB, Białystok 1995.

4. Pajdowski L. Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985.

5. Kolditz L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

6. Cotton F. A., Wilkinson C., Gaus P. L. Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1998.

7. Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.

8. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.

9. Drapała T. Chemia ogólna nieorganiczna, PWN, Warszawa 1986.

10. Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna nieorganiczna, UWM Olsztyn 2005.

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią i nomenklatura chemiczną;

Opisuje budowę atomu i cząsteczek oraz umie powiązać makroskopowe właściwości materii z elektronową budową molekuł;

Posługuje się pojęciami kinetyki i równowagi chemicznej w celu wyjaśnienia zjawisk związanych z przebiegiem reakcji chemicznych oraz rozumie wpływ zmian parametrów układu na stan równowagi chemicznej;

Potrafi wyjaśnić równowagi ustalające się w roztworach kwasów, zasad i soli oraz ich znaczenie dla układów żywych;

Zna podstawowe właściwości pierwiastków i związków nieorganicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę. Kryteria oceny zgodne z ogólnie przyjętymi na Uniwersytecie w Białymstoku. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z ogólnej możliwej do uzyskania puli.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpińska, Barbara Starczewska
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Barbara Starczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Starczewska
Prowadzący grup: Aneta Sokół, Barbara Starczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.