Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1ZWF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 1 rok II stopień sem. letni 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opanowany zakres wiadomości ze studiów I stopnia na specjalizacji "fizyka medyczna", w zakresie umożliwiającym samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnych na wybrany temat oraz w zakresie pozwalającym na rozumienie zagadnień prezentowanych przez osoby mogące być promotorami prac magisterskich.

Skrócony opis:

1) Studenci zostają zapoznani z tematyką badań prowadzonych w zakładach naukowych Wydziału Fizyki. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

2) Studenci samodzielnie przygotowują opisy tematyk badawczych w zakresie fizyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/2 semestr

Wymagania wstępne: Zaliczenie semestru I.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, pokaz w zakładach naukowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (30 godz.), konsultacje w zakładach naukowych (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece (ok.10 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 2 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1 ECTS

Literatura:

1) Literatura wskazana przez osoby mogące być w przyszłości promotorami prac magisterskich.

2) Literatura samodzielnie wybrana w odniesieniu do zagadnień poruszanych w samodzielnie przygotowanych prezentacjach.

Efekty uczenia się:

* zna zasady i procedury określania i weryfikacji dawki promieniowania jonizującego w planach leczenia (K_W26),

* umie w sposób popularny przytoczyć współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki, przedstawić najnowsze rozwiązania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych (K_U01),

* umie przygotować rozprawę o charakterze naukowym dotyczącą samodzielnie przeprowadzonych badań doświadczalnych lub/i teoretycznych z wykorzystaniem źródeł fachowej literatury (K_U02),

* umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim – w odniesieniu do wybranych problemów matematyki i informatyki (K_U16),

* umie ocenić narażenie związane z pracą w laboratorium z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa (K_U31),

* umie komunikować się z personelem medycznym w zakresie problemów dotyczących fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje (K_U32).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: oceny samodzielnie przygotowanych opisów wybranych co najmniej 6-ciu poznanych na tych zajęciach tematyk badawczych (mogących zawierać również pytania, które nie pojawiały się w trakcie zajęć), obecności na zajęciach, udziału w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Uba
Prowadzący grup: Marian Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)