Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS1-1WDF
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka ogólna 1 rok I stopień sem. zimowy 2022/2023
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę, umiejetności i rozumienie materialu określonego przez podstawę programową z fizyki i matematyki dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodą naukową, zaprezentowanie uniwersalnego charakteru praw fizyki, zaprezentowanie roli eksperymentu, nauka przeprowadzania prostych pomiarów i ocena niepewności pomiarowej i sporządzanie raportów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademcki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1 Podstawy Fizyki

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok, 1 semestr, studia I stopnia

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i rozumienie materiału określonego przez podstawę programową z fizyki i matematyki dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zalaczniknr4.pdf).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 45 godz, konwersatorium 45 godz., laboratorium 15 godz

Metody dydaktyczne: wykład, pokazy, praca laboratoryjna, ćwiczenia rachunkowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, kolokwia, praca własna studenta w domu.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (45 godz.), udział w konwersatorium (45 godz.), udział w laboratorium (15 godz.),

praca własna (rozwiązywanie zadań, problemów) w domu (30 godz.),

przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego (48 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 105 godz., 6,0 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 15 godz., 0,6 ECTS

Student zapoznaje się z metodą naukową prowadzenia badań,

umie rozpoznawać i obserwować zjawiska fizyczne,

umie opisać wybrane zjawiska fizyczne,

umie przeprowadzać pomiary prostych zjawisk fizycznych,

rozumie pojęcie niepewności pomiarowej,

umie szacować niepewność pomiarową,

umie przedstawiać wyniki pomiarów oraz porównywać je z prostym opisem teoretycznym,

umie sporządzać raport z prostych eksperymentów przedstawiający cel doświadczenia, wyniki pomiarów i porównanie z przewidywaniami.

Zakres wykładu:

1. Obserwacja świata, zjawiska fizyczne, powtarzalność, pomiary wielkości fizycznych, niepewność pomiarowa, podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki (układ SI), zamiana jednostek.

2. Pojęcie szybkości zmiany wielkości fizycznej, prawa eksponencjalnego wzrostu i zaniku.

3. Ruch, opory ruchu i ich eliminacja. Układ izolowany, układ inercjalny, zasada względności, koncepcja zdarzeń w czasoprzestrzeni, synchronizacja zegarów, wektor położenia i prędkości, transformacja Galileusza.

4. Zasada względności i transformacja Lorentza, prędkość graniczna, elementy szczególnej teorii względności: dylatacja czasu, skrócenie lorentzowskie, względność równoczesności.

5. Zjawisko bezwładności, pojęcie masy, zasady dynamiki Newtona, pojęcie przyspieszenia i siły.

6. Przykłady ruchu pod wpływem sił, ruch pod wpływem stałej siły, składanie ruchów, ruch po okręgu, przewidywanie ruchu pod wpływem dowolnej siły.

7. Zasady zachowania w fizyce – pęd i momenty pędu.

8. Zasady zachowania w fizyce – energia.

9. Zjawisko drgań, oscylator klasyczny i kwantowy, rezonans.

10. Zjawisko fal, fale harmoniczne, twierdzenie Fouriera, interferencja, fale stojące.

11. Efekt Dopplera.

12. Prawa fizyki dla układu wielu ciał, sukces i kryzys fizyki klasycznej.

13. Układy wielu ciał – sukces fizyki kwantowej.

14. Fizyka klasyczna i kwantowa, dualizm korpuskularno falowy.

Literatura:

Literatura:

Treści wykładów umieszczone na platformie e-learningowej

Robert Resnick, David Halliday, Jearl Walker, Podstawy fizyki Tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

A.K. Wroblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN

Efekty uczenia się:

1. K_W01; rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego

2. K_W02; rozumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie podstawowych działów fizyki

3. K_W03; uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych

4. K_W04; rozumie strukturę fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje świadomość powiązań poszczególnych dziedzin i teorii, zna przykłady błędnych hipotez fizycznych i błędnych teorii fizycznych

5. K_W05; zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, kolokwia, raporty z przeprowadzonych eksperymentów.

Studenci uczestniczą w wykładzie wzbogaconym o pokazy eksperymentów ilustrujących przekazywane treści. Są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Na platformie e-learningowej umieszczane są treści wykładów. Na platformie umieszczane są zadania eksperymentalne do samodzielnego wykonania w domu. Raporty z tych zadań są terminowo dostarczane na platformę i podlegają ocenie.

Na niektórych wykładach sporządzana jest lista obecności, za które studenci otrzymują punkty wchodzące do oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Krzysztof Szymański, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Krzysztof Szymański, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)