Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki fazy skondensowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1FFS
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki fazy skondensowanej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka (cały wydział) - II stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka ogólna 1 rok II stopień teoretyczna sem.zimowy 2022/2023
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

znajomość pojęć wprowadzanych na chemii i fizyce w szkole średniej, oraz na zajęciach na Wydziale Fizyki:

masa atomowa, masa cząsteczkowa, definicja mola, masa molowa,

gęstość, objętość molowa,

własności gazu doskonałego

definicja ciepła właściwego i ciepła molowego

oscylator harmoniczny, drgania kulki na sprężynce, drgania dwóch kulek na sprężynce.

fale dźwiękowe

współczynnik rozszerzalności termicznej

fale elektromagnetyczne w próżni, promieniowanie elektromagnetyczne

pojęcie oporu elektrycznego, opór właściwy


Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy fizyki fazy skondensowanej obejmuje wykład, konwersatorium i laboratorium. Studenci poznają budowę, sposób opisu oraz metody badań materii skondensowanej.

Pełny opis:

Zagadnienia dotyczące układów strukturalnie nieuporządkowanych oraz kryształów. Ekspertmentalne metody badań - dyfrakcja promieniowania X i neutronów, transport elektronowy, metody spektroskopowe. Podstawowe koncepcje teoretyczne fizyki ciała stałego - kinematyczna teoria dyfracji sięć odwrotna, fonony, gaz Fermiego, struktura elektronowa.

Studenci rozwiązują zadania ilustrujące wykładane treści. Studenci przeprowadzają lub uczestniczą w eksperymentachy dotyczących dyfrakcji promieniowania X, ciepła przemiany fazowej, ciepła właściwego, przewodnictwa elektrycznego, zjawisk krytycznych.

student

-zna podstawowe koncepcje teoretyczne stosowane do wyajaśniania własnoąści materii skondensowanej

-stosuje zasady mechaniki kwantowej do wyjaśniania własności materii

-zna podstawowe metody eksperymentalne weryfikujące własności materii skondensowanej,

-nabywa zdolności do poszerzania wiedzy w zakresie fizyki fazy skondensowanej w oparciu o opanowany język i pojęcia,

-umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz Internetu w odniesieniu do problemów z fizyki fazy skondensowanej

Literatura:

Treści z wykładów dostarczane na platformę e-learningową

C.Kittel, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, PWN, Warszawa, 1999

H. Ibach, H. Lüth, Fizyka Ciała Stałego, PWN, Warszawa, 1996

N. W. Ascroft,N. D. Mermin, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa, 1986

Efekty uczenia się:

1. K_W05 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki fazy skondensowanej, zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne, o ile specjalność to przewiduje

2. K_W06 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizyki fazy skondensowanej, o ile specjalność to przewiduje

3. K_W07 zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń

z zakresu fizyki ciała stałego, o ile specjalność to przewiduje

4. K_U10 umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu

- w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki

5. K_U11 umie określić kierunek uczenia się i zrealizować wybrany program kształcenia w ramach studiów z fizyki w zakresie przewidzianym programem specjalności

6. K_U20 umie zidentyfikować typ ciała stałego na podstawie eksperymentu z wykorzystaniem rozpraszania promieniowania, o ile specjalność to przewiduje

7. K_U21 umie zaplanować i wykonać eksperyment z wykorzystaniem promieniowania, krytycznie zinterpretować jego wyniki oraz przedstawić je w postaci zwartego opracowania, o ile specjalność to przewiduje

8. K_U22 umie wyjaśnić makroskopowe własności materii skondensowanej w oparciu o teorię mikroskopową, o ile specjalność to przewiduje

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny, kolokwia, raporty z doświadczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Krzysztof Szymański, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Krzysztof Szymański, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)