Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interdyscyplinarne aspekty fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2INAF Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarne aspekty fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - obow
fizyka ogólna 2 rok II stopień doświadczalna sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym skorzystanie z literatury anglojęzycznej i przygotowanie wystąpienia seminaryjnego w języku angielskim

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student wybiera do samodzielnego opracowania zagadnienia z zakresu związku metod fizycznych stosowanych w innych dziedzinach nauki (chemii, biologii, sztuki, prawa, ...) i przemyśle.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł "Podsumowanie kształcenia"

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki fizyczne, fizyka

Rok studiów/semestr: 2 rok/3 semestr, studia II stopnia

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym skorzystanie z literatury anglojęzycznej i przygotowanie wystąpienia seminaryjnego w języku angielskim

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wystąpienia seminaryjne studentów (2-3 wystąpienia) w języku angielskim, ocena prezentacji oraz dyskusja w tym języku

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w seminarium (30 godz.), praca własna (przygotowanie wystąpień, korzystanie z zasobów Internetu) -30 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godz. - 4 punktów ECTS.

Tematy podejmowane na Seminarium:

1. Działy interdyscyplinarne nauk przyrodniczych

2. Nowoczesne zastosowania technik fizycznych, np. techniki impulsowe, rozpraszanie sprężyste i niesprężyste.

3. Metody radiograficzne.

4. Techniczne aspekty fizyki: samoorganizujące się układy, materiały klasy smart, nanostruktury np. typu wiskersów, materiały swichowe, np. multiferroiki

5. Medyczne aspekty zastosowań fizyki, zagadnienia do wyboru: diagnostyka: USG 2D - ultrasonografia płaska, CT – tomografia komputerowa, MRI - tomografia rezonansu magnetycznego, terapia neutronowa.

6. Radioizotopowe metody pomiarowe, dozymetria, typowe dawki, dawki graniczne, dawki letalne, hormeza radiacyjna.

7. Przemysłowe aspekty fizyki, np. energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii, alternatywne źródła energii.

Proponowane zagadnienia do samodzielnego opracowania:

- energetyka jądrowa,

- alternatywne źródła energii,

- odnawialne źródła energii,

- diagnostyka medyczna,

- terapia medyczna,

- zastosowanie eksperymentalnych technik impulsowych,

- wykorzystanie technik neutronowych,

- zastosowanie metod fizycznych w kryminalistyce,

- zastosowanie metod fizycznych w datowaniu przedmiotów,

- badania współczesnych materiałów (grafen, nanowarstwy, materiały inteligentne, ...)

Literatura:

1. Źródła (artykuły naukowe i Internet) do samodzielnego wykorzystania.

2. J. I. Pfeffer, S. Nir, Modern Physics An Introductory Text, Imperial College Press 2000.

3. A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Student:

- K_U01 - umie w sposób popularny omówić współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki,

- K_U13 - umie zastosować wiedzę z zakresu fizyki do wybranych problemów spoza dyscypliny i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim - w od niesieniu do wybranych problemów matematyki i informatyki,

- K_U19 potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki,

- K_K01 ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach seminaryjnych. Główne problemy do dyskusji nakreśla prowadzący, wskazując materiały źródłowe i czas niezbędny na samodzielne opracowanie wybranych zagadnień. Po prezentacji tematu seminaryjnego otwierana jest dyskusja na bazie zgromadzonego materiału i opracowanych przykładów.

Student trzykrotnie w semestrze referuje w języku angielskim wybrane przez siebie zagadnienia z zakresu związku fizyki współczesnej i dyscyplin pokrewnych. Wystąpienia przygotowywane są na podstawie anglojęzycznej literatury i źródeł internetowych.

Oceniane są:

- jakość i merytoryczna treść przygotowywanych prezentacji

- biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Przeszowski
Prowadzący grup: Edward Piotrowski, Jerzy Przeszowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.