Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2PF2 Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Budowa materii 0900-FS1-3BUM
Elektryczność i magnetyzm 0900-FS1-2ELM
Mechanika 0900-FS1-1MEC
Narzędzia komputerowe 0900-FX1-1NKO
Optyka i fale 0900-FS1-2OIF
Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FX1-1RNP
Termodynamika 0900-FS1-2TERM
Wstęp do fizyki 0900-FX1-1WDF
Wstęp do matematyki 0900-FX1-1WDM

Założenia (lista przedmiotów):

Indywidualny projekt doświadczalny 0900-FS2-2IPD

Założenia (opisowo):

Studenci wykonują w grupach eksperymenty z różnych dziedzin fizyki i o różnym stopniu trudności. Do pracy laboratoryjnej niezbędna jest wiedza z zakresu fizyki zdobyta na I stopniu studiów, podstaw matematyki, szacowania niepewności pomiarowych oraz podstawowa umiejętność pisana raportów z przeprowadzonych pomiarów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci wykonują eksperymenty w zespołach 2-3 osobowych ze zmianą

koordynatora eksperymentu. Po wykonaniu ćwiczenia student zobowiązany jest

dostarczyć opiekunowi opis zawierający wstęp teoretyczny, prezentacje i analizę wyników doświadczalnych, podsumowanie uzyskanych rezultatów. Celem prowadzonych zajęć jest zdobycie umiejętności przeprowadzania eksperymentów, analizy otrzymanych wyników oraz umiejętności pisania raportów (krótkich prac naukowych) z różnych działów fizyki oraz techniki. W szczególnych wypadkach studenci angażowani są w prace zespołów badawczych i uczestniczą w bieżących badaniach prowadzonych w zakładach badawczych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Moduł: Fizyka doświadczalna

Rok studiów / semestr: 1 rok, 2 stopień / 2,3 semestr

Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia z fizyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 90 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne, doświadczenie, konsultacje, praca samodzielna studenta w domu

Punkty ECTS: 15

Bilans nakładu pracy studenta: udział w laboratorium (90 godz.), udział w konsultacjach (30 godz.), praca własna w domu (60 godz.), przygotowywanie do zajęć (30 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 4.2 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 10.8 ECTS

Program zajęć (przykłady doświadczeń do wyboru przez prowadzącego):

1. Badanie termoogniwa półprzewodnikowego

2. Badanie efektu Joula-Thomsona

3. Badanie modułu Peltiera

4. Badanie charakterystyki ogniw słonecznych

5. Wyznaczanie molowego ciepła parowania

6. Badanie własności silnika Stirlinga

7. Badanie pojemności cieplnej metali

8. Badanie termicznego równania stanu i punktu krytycznego SF6

9. Badanie prawa promieniowania Stefana-Boltzmanna

10. Badanie zjawiska Zeemana

11. Badanie zjawiska Faradaya

12. Badanie efektu Halla

13. Badanie efektu Mössbauera

14. Badanie dyfrakcji promieniowania X

15. Badanie zaworów spinowych

16. Optyka światła spolaryzowanego

17. Badanie rozpraszania Rutherforda

18. Badanie dyfrakcji elektronów

Literatura:

Literatura ogólna (dot. pomiarów, analizy danych i niepewności):

[1] A.Zięba, Analiza danych w naukach ścisłych i technice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

[2] 5. S. Brandt, Analiza danych, PWN, Warszawa 1998.

[3] GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (2008), dokument w pliku PDF.

Literatura szczególna (dotycząca zjawisk fizycznych w wykonywanym doświadczeniu):

[4] instrukcje do wykonywanych doświadczeń (dostępne na pracowni)

[5] literatura niezbędnej do zapoznania się przed wykonaniem doświadczenia dostępny jest przy opisie każdego z doświadczeń (instrukcji) na pracowni fizycznej

Efekty uczenia się:

K_W02 - rozumie rolę modelu ilościowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w zakresie nauk fizycznych,

K_W03 - uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych

K_W05 - zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych

K_W09 - zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki

K_W11 - zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu

K_W13 - zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu termodynamiki

K_W15 - zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu optyki i fizyki elektromagnetycznych zjawisk falowych

K_W17 - zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki mikroświata

K_U07 - umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu mechaniki, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U09 - umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu elektryczności i magnetyzmu, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U11 - umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu termodynamiki, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U13 - umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U15 - umie wykonywać wybrane doświadczenia z zakresu fizyki mikroświata, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_K02 - potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą lub koordynatora eksperymentu, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe; jest gotów do pogłębiania umiejętności pracy w zespole laboratoryjnym

K_K03 - rozumie znaczenie własności i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje punkty za przygotowanie się do wykonania doświadczenia oraz sprawozdanie z wykonanego doświadczenia. Przygotowanie do doświadczenia może być sprawdzane w sposób pisemny lub ustny. W sprawozdaniu oceniane są takie elementy jak: poprawność opisu, zrozumienie badanego zjawiska, opracowanie danych i niepewności pomiarowych, wnioski. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 50% wszystkich możliwych punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz, Luba Uba
Prowadzący grup: Marek Brancewicz, Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.