Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FU2-2SD1
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej magisterskiej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studenta w tematykę pracy dyplomowej i rozpoczęcie jej pisania pod okiem opiekuna pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł Podsumowanie Kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 2 rok/3 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej student powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające mu napisać pracę w danym temacie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Seminarium - 20 godz.

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, pokaz, eksperyment, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium (20 godz.), konsultacje (30 godz.), praca własna w domu, bibliotece,w tym zbieranie materiałów i pisanie pracy (200 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.5 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 6.5 ECTS

Zakres tematów:

Przedmiot jest związany z pisaniem przez studentów pracy magisterskiej. Student referuje zagadnienia związane z tematyką własnej pracy dyplomowej. Bierze udział w dyskusji seminaryjnej. Przedmiot jest realizowany w ścisłej współpracy z opiekunem pracy.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. W zależności od tematu pracy, wymagań opiekuna pracy dyplomowej.

Literatura dodatkowa:

1. Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu, 2020

1. Krystyna Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

K_W01-K_W05, K_W19, K_U01, K_U02, K_K01, K_K03-K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową ma wpływ osobiste zaangażowanie studenta podczas powstawania pracy i chęć poszerzania swojej wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)