Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1OIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe funkcje zarządzania i powiązania między nimi, zakres czynności, narzędzia i środki wykorzystane w ramach tych funkcji do rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacjach.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań, dyskusje problemowe, zadania zespołowe, prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- studiowanie literatury 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 50 punkty ECTS 2,0

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50 pkt. 2,0 ECTS

Literatura:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009,

2. Robbins S.P, DeCenzo D.A, Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu- podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, w szczególności z zakresu funkcji zarządzania, oraz metody i narzędzia badań w tym obszarze wraz z podstawową literaturą (KP6_WG1)

- podstawowe rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmy (KP6_WK1).

Umiejętności:

Student potrafi :

- dostrzec i sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności występujące w organizacjach, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych; (KP6_UK2)

- analizować i przewidywać zachowania podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencje;(KP6_UO2)

-potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi; (KP6_UO3)

- podejmować decyzje i organizować pracę w zespole; (KP6_UO5)

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- wykazania umiejętności formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych; (KP6_KK2)

- do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych; (KP6_KO2)

- pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról, wykazania odpowiedzialności za pracę własną i innych; (KP6_KR1)

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów etycznych i moralnych związanych z aktywnością gospodarczą i pozagospodarczą (KP6_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe funkcje zarządzania i powiązania między nimi, zakres czynności, narzędzia i środki wykorzystane w ramach tych funkcji do rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacjach.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań, dyskusje problemowe, zadania zespołowe, prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, kolokwium

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- studiowanie literatury 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 36 punkty ECTS 2,2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 70 pkt. 2,8 ECTS

Literatura:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

5. Korzeniowski L., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa : Difin 2011

6. Piotrkowski K., Organizacja i Zarządzanie , Almamer 2006.

7. Kowalska-Napora E., Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej organizacji. Wyd. M.Derewiecki 2014,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe funkcje zarządzania i powiązania między nimi, zakres czynności, narzędzia i środki wykorzystane w ramach tych funkcji do rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacjach.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań, dyskusje problemowe, zadania zespołowe, prace pisemne

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

forma zaliczenia ćwiczeń:

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- studiowanie literatury 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 20 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 50 punkty ECTS 2,0

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50 pkt. 2,0 ECTS

Literatura:

11. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009,

2. Robbins S.P, DeCenzo D.A, Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002

3. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.