Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1OWI Kod Erasmus / ISCED: 10.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Strona przedmiotu: http://uwb.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi tematyki. Celem wykładów jest uświadomienie zakresu ochrony własności intelektualnej sensu largo, zapoznanie z poszczególnymi rozwiązaniami w tej mierze, szczególnie biorąc pod uwagę rozwój techniki, w tym przede wszystkim Internetu. Ważny jest również aspekt praktyczny zdobywanej w czasie wykładów wiedzy, a także wykształcenie wśród studentów postawy poszanowania prawa, zasad etycznych, dążenia do dalszego kształcenia i doskonalenia umiejętności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Student ma nabyć wiedzę, kompetencje z własności intelektualnej, z własności przemysłowej, z ustaw o prawie autorskim i praw pokrewnych. Nabyć wiedzę i umiejętności tworzenia własności intelektualnej, jei ochrony i zapoznać się z metodami twórczego myslenia.

Pełny opis:

Studia stacjonarne.

Obowiązkowy

Ochrona własności intelektualnej.

Rok 3/semestr 5

Wstępnych wymagań brak.

15 godzin wykładów + 2 godziny konsultacji tygodniowo.

Wykłady

1.Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej. Podstawy prawne. Terminologia. Uwarunkowania powstania oraz rozwój historyczny w świecie.

2.Pojęcie własności intelektualnej. Prawa autorskie i pokrewne oraz ich ochrona. Prawa wynalazcze oraz ich ochrona zarządzania oraz pozyskiwanie i rozwój wiedzy. Obiekty własności intelektualnej.

3.Utwory pracownicze. Utwory naukowe. Utwory naukowo-pracownicze.

4. Techniki twórczego myślenia:

-burza mózgów, metoda synek tyczna analiza morfologiczna;

5. Techniki twórczego myślenia:

-metoda pytań kontrolnych funkcionalno-wartościowa metoda. Value Analysis i inne metody

6. Umowy licencyjne: licencja ograniczona, pełna, niewyłączna, sublicencja, otwarta, dorozumiana, przymusowa.

7. Prawo własności przemysłowej. Pomysł, wynalazek, innowacja, znak towarowy. Wzór użytkowy i przemysłowy.

8. Nieuczciwa konkurencja. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point.

Dyskusje wymagające czynnego uczestnictwa studentów w dyskusjach, wspólnego omawiania zagadnień oraz pracy pisemnej. Konsultacje indywidualne w zakresie 1godziny

3 punkty ECTS.

Udział w wykładach 15 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 godzin

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 godziny

Razem: 27 godzin odpowiada 3 pkt ECTS

Zaliczenie przedmiotu: zaliczona praca domowa, oraz zaliczenie na ocenę

Literatura:

Literatura podstawowa

1.A. Szewc , G. Jyż , Prawo własności przemysłowej , wyd. C. H. Beck 2003

2.Prawo własności przemysłowej – praca zbiorowa pod red. U. Promińskiej , Difin Warszawa 2004

3.Prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30.06.2000, stan prawny na dzień 1.11.2007

4.M. Łazewski, M. Gołębiowski, Własność intelektualna, Warszawa 2006, ISBN 83-907625-6-0

5.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska 2008.

6.Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck 2008

7.Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004

Literatura dodatkowa

J. Izydorczyk, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2008

Michał du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

Žilinskas V.J. Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga. Klaipeda 2007, ISBN 978-9955-18-173-6.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z ochrony własności przemysłowej i etyki informatycznej.

Potrafi stosować i interpretować prawo autorskie.

Rozumie znaczenie przestrzegania prawa autorskiego.

Potrafi zweryfikować wiedzę na temat prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu wykładów jest prowadzona w systemie punktowym. Kryteria zdobywania punktów: pisemne zaliczenie końcowego, składającego się z 50 pytań, pisemna praca kontrolna 80% + praca domowa 20% zgodnie ze skalą:

ocena dostateczna (3) – 51-60%

ocena dostateczna plus (3+) – 61-70%

ocena dobra (4) – 71-80%

ocena dobra plus (4+) – 81-90%

ocena bardzo dobra (5) – 90-100%

oraz czynny udział studentów w trakcie wykładów, przy czym punkty zdobyte w ramach tego rodzaju aktywności są sumowane przy wystawianiu oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henrikas Bersekerskas
Prowadzący grup: Henrikas Bersekerskas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.