Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1POG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Studenci nabywają umiejętności analizy zdarzeń i procesów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, a także analizy uwarunkowań, celów polityki społecznej i gospodarczej oraz skutków oddziaływania poszczególnych polityk na gospodarkę oraz w sferze społecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Studenci nabywają umiejętności analizy zdarzeń i procesów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, a także analizy uwarunkowań, celów polityki społecznej i gospodarczej oraz skutków oddziaływania poszczególnych polityk na gospodarkę oraz w sferze społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - społeczne, nauki ekonomiczne

Rok studiów/semestr - 1 rok/2 semestr, Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15h wykładów i 30h ćwiczeń,

Metody dydaktyczne - Wykład prowadzony w formie blended learning. Część zajęć odbywa się stacjonarnie jako tradycyjny wykład przygotowany w oparciu o

dostępną literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu. Drugą część stanowią wykłady w formie e-zajęć. Studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

Punkty ECTS - 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta, wskaźniki ilościowe:

Udział w wykładach - 8 h

Udział ćwiczeniach - 15 h

Zapoznanie się z treścią wykładu w formie e-zajęć - 7 h.

Zapoznanie się z treścią materiałów do ćwiczeń w formie e-zajęć - 15 h.

Przygotowanie do ćwiczeń w formie stacjonarnej i e-zajęć - 25 h

Przygotowanie do kolokwium - 20 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2 h

Przygotowanie do egzaminu - 20 h

Egzamin - 2 h

Ogółem - 114 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 27 h, co odpowiada 0,95 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2005.

2) Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego. PWN, Warszawa 2007.

3) Kowalak T., Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2000.

4) A. F. Bocian, Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.

Literatura dodatkowa:

1) Gruževskis B., Žmogaus socialinė raida. Užimtumas. Justitia, Vilnius 2002.

2) Polityka gospodarcza: teoria i realia, red. nauk. Janusz Stacewicz, SGH, Warszawa 2008

3) Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2008. 4). N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002

5) Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

6) J. Osiński, Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W01 Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą.

K_W02 posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi.

K_W03 ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem.

K_W04 zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji.

K_W05 posiada elementarną wiedzę o celach i instrumentach polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej, fiskalnej, pieniężnej, kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

K_W07 ma wiedzę na temat instytucji i organizacji funkcjonujących w skali krajowej i międzynarodowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U02 dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych.

K_U03 potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk, przyczyn i skutków działalności gospodarczej.

K_U04 potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze.

K_U07 analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie.

K_U08 posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji.

K_U09 potrafi racjonalnie gospodarować ograniczonymi zasobami gospodarczymi.

K_U10 dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społecznogospodarczych.

K_U17 potrafi samodzielnie dokształcać się

K_U18 potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole

K_U19 rozumie teksty ekonomiczne

K_U20 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu

K_U21 formułuje poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze ekonomicznym i prawnym. KOMPETENCJE

SPOŁECZNE:

K_K02 wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, podejmując wyzwania zawodowe w dziedzinie ekonomii, szczególnie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

K_K03 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych.

K_K05 jest kreatywny i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej.

K_K11 jest przygotowany do elastycznego poruszania się na rynku pracy i rozumie potrzebę mobilności.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie minimum 51% ogólnej puli punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, oceny zrealizowanych zadań (prezentacji) i wyników kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Boguslavas Gruževskis
Prowadzący grup: Boguslavas Gruževskis, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)