Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1RAC Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansu. Poznanie wiadomości o technice księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Ustalanie wyniku finansowego. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, stosowania zasad rachunkowości.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 1000-ES1-1RAC

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok / 3 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład: 30 godz. , ćwiczenia:30 godz.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęcia (wykłady, ćwiczenia) 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

przygotowanie do wykładów 15 godz.

odrabianie prac domowych 15 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

egzamin 1 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin-65 Punkty ECTS- 2,6

- o charakterze praktycznym Liczba godzin- 105 Punkty ECTS4,2

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591.

2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.

Uzupełniająca:

1. A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011.

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, na ogólne zasady rachunkowości E1A_W01

2. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, zachodzących w nim zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na sytuacje majątkową i finansową E1A_W06

Umiejętności

1. Potrafi prawidłowo klasyfikować majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia oraz interpretować zależności między tymi kategoriami E1A_U01

2. Gromadzi i przetwarza informacje na temat zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystuje podstawową do rejestracji operacji gospodarczych i czytania sprawozdań finansowych E1A_U03

3. Potrafi przygotować wypowiedź ustną na temat zastosowania zasad rachunkowości E1A_U22

Kompetencje

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz konieczność dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy prawne E1A_K01

2. Potrafi pracować w grupie proponując swoje rozwiązania dotyczące ujęcia majątku, źródeł jego finansowania i kształtowania wyniku finansowego E1A_K04

3. Ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji E1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej .

Cały przedmiot: zaliczenie pisemne lub zdalne (testy i/lub zadania),do egzaminu dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Uzyskanie wiedzy o zasadach wyceny składników bilansu. Poznanie wiadomości o technice księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Ustalanie wyniku finansowego. W czasie ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie, stosowania zasad rachunkowości.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 1000-ES1-1RAC

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok / 3 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład: 30 godz. , ćwiczenia:30 godz.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęcia (wykłady, ćwiczenia) 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

przygotowanie do wykładów 15 godz.

odrabianie prac domowych 15 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

egzamin 1 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin-65 Punkty ECTS- 2,6

- o charakterze praktycznym Liczba godzin- 105 Punkty ECTS4,2

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 121, poz. 591.

2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

1. B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.

Uzupełniająca:

1. A. Zysnarska, Rachunkowość finansowa od podstaw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011.

2. K. Sawicki (red.), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.