Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2PRZ Kod Erasmus / ISCED: 04.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Kierunkowy, Moduł 3

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 2/4 semestr

Wymagania wstępne:makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Pawlik A., Przedsiębiorczość, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG2-posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi;

KP6_WG4- zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji;

KP6_WK1- posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach;

Umiejętności:

KP6_UW4-potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze;

KP6_UK1-potrafi praktycznie wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do ukształtowania własnej opinii na temat kwestii gospodarczych i społecznych;

KP6_UO1- analizuje rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie;

Kompetencje społeczne:

KP6_KO2- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych

KP6_KO3- jest kreatywny i przedsiębiorczy w sferze działalności gospodarczej;

KP6_KO4- ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład- egzamin pisemny, do egzaminu będą dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń możliwe po uzyskaniu minimum 50% punktów.

Punkty za kolokwium do 15 pkt.

Punkty za aktywność na zajęciach do 5 pkt.

Dopuszczalne dwie nieobecności. Każda następna 2 pkt. ujemne. Skala ocen

15.0 – 17,9 – 3.0

18,0 – 20,9 – 3,5

21.0 – 23,9 – 4,0

24,0 – 26,9 – 4,5

27,0 i więcej – 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Robert Aliukonis, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Kierunkowy, Moduł 3

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 2/4 semestr

Wymagania wstępne:makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Pawlik A., Przedsiębiorczość, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:Kierunkowy, Moduł 3

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok 2/4 semestr

Wymagania wstępne:makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Pawlik A., Przedsiębiorczość, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.