Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2SD1 Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania

logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr - czwarty

Wymagania wstępne - tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami

Liczba punktów ECTS - 1

Nakład pracy związany z zajęciami:

- udział w seminariach - 30 godz.

- pisanie pracy - 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godzin - 0,4 ECTS

- o charakterze praktycznym: 30 godzin - 1 ECTS

Literatura:

1. Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

2. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

3. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2007.

5. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 - zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą oraz posiada podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych

KP6_WG2 - zna kategorie mikro i makroekonomiczne oraz występujące między nimi zależności

KP6_WG3 - zna modele ustrojowe i systemy gospodarcze współczesnego świata oraz relacje między państwem a rynkiem

KP6_WG4 - zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji

KP6_WG5 - zna podstawowe cele i instrumenty polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej - fiskalnej, pieniężnej, kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

KP6_WG6 - zna instytucje i organizacje funkcjonujące w skali krajowej i międzynarodowej

KP6_WG8 - zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych, również w kontekście realizowanej specjalności

KP6_WK1 - zna podstawowe rodzaje i formy prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizm, także w kontekście realizowanej specjalności

Umiejętności:

KP6_UW1 - potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, również w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW2 - potrafi dokonywać obserwacji i logicznie rozumować oraz interpretować zjawiska gospodarcze, również w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW3 - potrafi gromadzić i przetwarzać informacje gospodarcze oraz wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk, przyczyn i skutków działalności gospodarczej, w tym w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW4 - potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze, w tym w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW5 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno - ekonomicznych

KP6_UW8 - potrafi samodzielnie pozyskiwać, przetwarzać, analizować oraz interpretować dane statystyczne i informacje rynkowe

KP6_UW11 - potrafi samodzielnie analizować i interpretować aktualne zjawiska i procesy ekonomiczne wykorzystując w tym celu metody i narzędzia ilościowe

KP6_UK2 - potrafi dostrzec i sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych

KP6_UK5 - potrafi przygotowywać prace pisemne z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu

KP6_UO2 - potrafi analizować i przewidywać zachowania podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

KP6_UO4 - potrafi podejmować próby rozwiązywania problemów za pomocą odpowiednich metod i narzędzi z zakresu teorii ekonomii

KP6_UU1 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie

Kompetencje społeczne:

KP6_KK3 - jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno – społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, hipotezy badawcze, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz

złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Lučinska, Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Justyna Lučinska, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.