Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-3MOP Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 400-ES1-1MAT

Założenia (opisowo):

matematyka

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metod oceny projektów inwestycyjnych, które będą mogli wykorzystać w praktyce, pisząc biznes plany czy studia wykonalności projektów inwestycyjnych. Podczas zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń, studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej, poznają przede wszystkim metody kalkulacji kosztu kapitału, dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych, metody oceny ryzyka i warunków podejmowania decyzji w ramach procedur oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz nabywają umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/moduł kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych/ ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr 5

Prerekwizyty: matematyka (400-ES1-1MAT)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji oraz rozwiązywania przykładów; ćwiczenia angażujące studentów do pracy indywidualnej i grupowej w formie odpowiedzi ustnych, rozwiązywania zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz prac samodzielnych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: rodzaj aktywności studenta - liczba godzin

Udział w wykładach - 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Udział w konsultacjach - 5

Przygotowanie do wykładów - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 25

Przygotowanie prac domowych - 10

Przygotowanie do kolokwium - 15

Przygotowanie do egzaminu - 15

Kolokwium - 4

Egzamin - 1

Razem - 135

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami/ liczba godzin/ punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela/ 55/ 2

o charakterze praktycznym/ 89/ 3

Literatura:

Podstawowa:

1. R.W.Ciborowski, E.Gruszewska, K.Meredyk, Podstawy rachunku efektywności inwestycji, UwB Białystok 2001

2. M.Sierpińska, T.Jachna, Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2009

3. J.Koralun-Bereźnicka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008

Uzupełniająca:

1. P.Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I w Warszawie, Warszawa 2005

2. R.Pastusiak, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2003

3. J. Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii., PWN, Warszawa,2006

4. M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006

5. W.Bień, A.Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin, Warszawa 2002

6. L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

7. L. Kurowski, Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004

8. M. Sierpińska. T.Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN,Warszawa 2007

9. L. Gąsiorkiewicz, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

MOPI_W01 zna standardowe metody matematyki finansowej w zakresie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych - KP6_WG1, KP6_WG8

MOPI_W02 ma podstawową wiedzę na temat istoty projektów inwestycyjnych i metod oceny ich efektywności, zna podstawowe kategorie w tym zakresie - KP6_WG2

MOPI_U01 potrafi analizować przebieg procesu oceny efektywności inwestycji i interpretować jego wyniki - KP6_UW2, KP6_UK2

MOPI_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do oceny efektywności konkretnych projektów inwestycyjnych - KP6_UW1, KP6_UO1,

MOPI_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - KP6_UK1, KP6_UO1, KP6_UO5, KP6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Ginc
Prowadzący grup: Ernest Ginc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Ernest Ginc, Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.