Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-3RFS Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty specjalizacyjne - WILNO
Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunkowość 1000-ES1-2RAC

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie istoty zagadnień związanych z rachunkowością finansową i sprawozdawczością, w szczególności zaznajomienie studentów z zasadami księgowego ujmowania operacji gospodarczych w obszarze aktywów, pasywów, kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego. Student powinien rozumieć i nabyć umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych oraz sporządzania bilansu i rachunku wyników.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów rachunkowości finansowej jako międzynarodowego języka biznesu; zrozumienie terminologii i sposobów ewidencji i wyceny w zakresie: posiadanych przez firmy środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów); wyniku finansowego i jego ustalania na podstawie przychodów i kosztów. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Praktyczne zaznajomienie studentów z księgowaniem operacji gospodarczych i tworzeniem sprawozdawczości finansowej. Rozumienie istoty, zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, stosowanie instrumentów rachunkowości finansowej w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki ekonomiczne, Ekonomia

Rok studiów /semestr III rok/semestr 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 30, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi oraz/lub w formie e-learningu, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej, samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu rachunkowości zarządczej do podejmowania złożonych dotyczących decyzji zarządczych w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa wykorzystanie metody przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

studiowanie literatury 20 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 20 godz.

przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

egzamin 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 65 Punkty ECTS 2, 6

o charakterze praktycznym Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,28

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. P. Weetman, Financial and management accounting : [an introduction],

7th ed., Pearson, Harlow 2016.

3. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

4. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

5. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and

practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

KP6_WG7

KP6_WK1

Umiejętności

KP6_UW2

KP6_UW3

KP6_UW12

KP6_UW13

KP6_UW16

KP6_UK2

KP6_UO1

KP6_UU1

Kompetencje społeczne

KP6_KK1

KP6_KO1

KP6_KO2

Weryfikacja: egzamin pisemny, odpowiedzi na zajęciach, praca samodzielna, praca w grupie, kolokwia w formie pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test, pytania otwarte – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study) i aktywność (10%), kolokwia (90%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.