Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES2-1WST Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 2 st. stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Skrócony opis:

1. Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych. 3. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa. (np. wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne, nierówność Czebyszewa).

5. Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

6. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

7. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

9.Weryfikacja hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarneRodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów I stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem programów Excel i GRETL, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godz.,

udział w ćwiczeniach - 30 godz.,

przygotowanie do zajęć - 40 godz.,

udział w konsultacjach - 5 godz.,

przygotowanie do kolokwium i egzaminu oraz udział w egzaminie - 65 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: godziny - 50, punkty ECTS - 2o charakterze praktycznym: godziny - 140, punkty ECTS - 5

1. Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych. 3. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa. (np. wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne, nierówność Czebyszewa).

5. Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

6. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

7. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

9.Weryfikacja hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdz. 4-11.

5. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej.

Ma wiedzę na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, zagadnienia minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:Umie projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego.Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności z wnioskowania statystycznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point) i metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, do którego dopuszczeni zostają jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Egzamin pisemny, w formie testowej zawierającej pytania zamknięte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów, aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Punktacja (w %)

<95-100> bdb

<90–95) db+

<80–90) db

<65–80) dst+

<51–65) dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ernest Ginc, Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce.

Pełny opis:

. Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych. 3. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa. (np. wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne, nierówność Czebyszewa).

5. Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

6. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

7. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

9.Weryfikacja hipotez statystycznych (parametryczne i nieparametryczne).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdz. 4-11.

5. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.