Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2SIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Język angielski 1000-IS1-1ANG

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych –

informatyka

Rok studiów/semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne: język angielski

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 laboratorium

Metody dydaktyczne: Analiza studiów przypadku, konsultacja, obrona prac.

Punkty ECTS: 1

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów 0.6 ECTS

- udział w laboratorium 15 godz.

- czas trwania zaliczenia 2 godz.

- udział w konsultacjach 1 godz.

2. o charakterze praktycznym 1 ECTS

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia 15 godz.

- Przygotowanie sprawozdań 9 godz.

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne.

Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011, 384 p.

2. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo

naukowe PWN, Warszawa 2008, 250 p.

3. Jerzy Surma. Business Inetlligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009, 141 p

Literatura pomocnicza

System zarządzania biznesem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. https://contourenterprise.lt/pamokos/intro/apie-contour-enterprise/?show=1

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania.

KP6_WG6 Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych.

KP6_WK2 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UW3 Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania, potrafi przeprowadzić analizę złożoności danego algorytmu.

KP6_UW16 Umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UK2 Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KP6_UK3 Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić

KP6_UO1 Potrafi pracować w zespole programistycznym przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu.

KP6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

KP6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

KP6_KR1 Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie przedmiotu na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazywanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności wykonując funkcje zarządzania przedsiębiorstwem stosując docelowe systemy informatyczne.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych –

informatyka

Rok studiów/semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne: język angielski

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 laboratorium

Metody dydaktyczne: Analiza studiów przypadku, konsultacja, obrona prac.

Punkty ECTS: 1

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów 0.7 ECTS (17.5 godz.)

- udział w laboratorium 15 godz.

- udział w konsultacjach 2.5 godz.

2. o charakterze praktycznym 1 ECTS (25 godz.)

- Przygotowanie do zajęć 25 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne.

Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011, 384 p.

2. Arkadiusz Januszewski. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. Wydawnictwo

naukowe PWN, Warszawa 2008, 250 p.

3. Jerzy Surma. Business Inetlligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009, 141 p

Literatura pomocnicza

System zarządzania biznesem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. https://contourenterprise.lt/pamokos/intro/apie-contour-enterprise/?show=1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)