Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1IEU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawowe informacje na temat procesów integracyjnych w Europie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciem i specyfiką integracji europejskiej,. Studenci poznają w szczególności: etapy integracji, uwarunkowania i specyfikę procesów integracyjnych w Europie, różnorodność form integracji, funkcjonowanie najważniejszych organizacji międzynarodowych, stanowiących przykłady organizacji integracyjnych (w szczególności Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Rada Europy, WNP).

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład z elementami aktywizującymi studentów (albo z elementami dyskusji), ćwiczenia z elementami dyskusji, praca z tekstem, konsultacja.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta

– udział w zajęciach -60 godz. (30 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz.

- przygotowanie do zajęć i egzaminu (zaliczenia ćwiczeń) - 69 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

– nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (udział w zajęciach i konsultacjach), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (przygotowanie do zajęć i egzaminu, e-learning asynchroniczny), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta kształtujący umiejętności praktyczne - 125 godz. (udział w zajęciach, konsultacjach, część pracy przygotowującej do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu), co odpowiada 5 pkt ECTS

Literatura:

- Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005

- K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011

- J. Borowiec, Ekonomika integracji europejskiej. wyd. Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

wykład - K_W04, K_W08, K_U08

ćwiczenia - K_W04, K_W08, K_U03, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny/ustny

ćwiczenia - zaliczenie (kolokwium) z uwzględnieniem aktywności i zaangażowania studenta podczas zajęć

W zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej, np. Edu Portal

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Irena Miklaševič, Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Ziemblicki
Prowadzący grup: Irena Miklaševič, Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciem i specyfiką integracji europejskiej,. Studenci poznają w szczególności: etapy integracji, uwarunkowania i specyfikę procesów integracyjnych w Europie, różnorodność form integracji, funkcjonowanie najważniejszych organizacji międzynarodowych, stanowiących przykłady organizacji integracyjnych (w szczególności Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, Rada Europy, WNP).

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I /sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład z elementami aktywizującymi studentów (albo z elementami dyskusji), ćwiczenia z elementami dyskusji, praca z tekstem, konsultacja.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta

– udział w zajęciach -60 godz. (30 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz.

- przygotowanie do zajęć i egzaminu (zaliczenia ćwiczeń) - 69 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

– nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (udział w zajęciach i konsultacjach), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (przygotowanie do zajęć i egzaminu, e-learning asynchroniczny), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta kształtujący umiejętności praktyczne - 125 godz. (udział w zajęciach, konsultacjach, część pracy przygotowującej do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu), co odpowiada 5 pkt ECTS

Literatura:

- Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005

- K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011

- J. Borowiec, Ekonomika integracji europejskiej. wyd. Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)