Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1MNE
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest prezentacja historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie modelu relacji mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do większości narodowej w państwach Europy oraz pozycji mniejszości narodowych i etnicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

Przedstawienie postaw postaw mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku wschodniego w okresie transformacji ustrojowej oraz w warunkach ustroju demokratycznego

Prezentacja aktów prawnych składających się na współczesny system ochrony mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem aktów wydanych przez Radę Europy oraz konwencji międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30, ,

konsultacje 18,

egzamin -2

przygotowanie się do zajęć - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,5 ECTS/50 godz.

-o charakterze praktycznym 2,1 ECTS: 50 godzin.

Literatura:

Monografie:

1. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny, Lublin, 2013;

2. S. Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2012;

3. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011;

4. E. Kuzborska-Pacha, Ochrona prawna mniejszoci narodowych w państwach bałtyckich, Warszawa 2019

5. M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000;

Artykuły:

A. Chodubski, 70 lat do różnorodności. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2016, t. XIII , s. 395 - 406.

G. Pawlikowski, System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, w: „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 281 - 288.

Opracowania:

Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i prawie polskim. Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji, Warszawa 2011.

Witryny internetowe:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov/pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1- student ma podstawowa wiedzę interdyscyplinarna z zakresu europeistyki; dysponuje podstawową wiedzą w zakresie stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne podoże i uwarunkowania KP6_WG7 ; ma wiedzę w zakresie statusu jednostki należącej do mniejszości narodowej we współczesnym świecie, zna jej prawa KP6_WG8.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- w oparciu o zdobytą wiedzę identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i proponować sposoby ich rozwiązania - KP6_UW5 ;

- samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie wybranych zjawisk kulturowych dotyczących mniejszości narodowych, potrafi je właściwie interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą prawa, polityki i gospodarki - KP6_UW7;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie KP6_UO1; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej.

Inna dopuszczalna forma egzaminu to esej pisemny na jeden z dziesięciu zaproponowanych poniżej tematów:

1) Struktura narodowościowa w państwach bałkańskich,

2) Mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowej,

3) Modele polityki mniejszościowej na przykładzie wybranych państw europejskich,

4) Sytuacja mniejszości romskiej w krajach Europy środkowo-wschodniej,

5 ) Wybrane płaszczyzny aktualnych konfliktów narodowościowych w Europie środkowo- wschodniej

6) Polska mniejszość na Litwie, litewska w Polsce,

7) Problem mniejszości rosyjskiej w krajach nadbałtyckich,

8) Polityka narodowościowa państwa litewskiego w XXI wieku,

9) Węgry i Polska jak przykład krajów w pełni respektujących prawa mniejszości,

10) System ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych stworzony w ramach Rady Europy.

Esej powinien zawierać przynajmniej 5 stron maszynopisu, a jego maksymalna objętość to 12 stron. Każdy esej powinien zawierać wstęp, rozwinięcie, czyli właściwą treść zgodną z jego tematem oraz zakończenie w formie własnych przemyśleń studenta. Podczas pisania eseju wskazane jest korzystanie z przygotowanych przez prowadzącego wykładów, aczkolwiek mile widziane będzie sięgnięcie do innych materiałów.

Oceniania będzie nie tylko treść eseju, lecz także oryginalność i staranność jego napisania, a także sposób formułowania przez studenta wniosków końcowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič
Prowadzący grup: Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.

Przedstawienie modelu relacji mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do większości narodowej w państwach Europy oraz pozycji mniejszości narodowych i etnicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

Przedstawienie postaw postaw mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku wschodniego w okresie transformacji ustrojowej oraz w warunkach ustroju demokratycznego

Prezentacja aktów prawnych składających się na współczesny system ochrony mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem aktów wydanych przez Radę Europy oraz konwencji międzynarodowych.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30, ,

konsultacje 18,

egzamin -2

przygotowanie się do zajęć - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,5 ECTS/50 godz.

-o charakterze praktycznym 2,1 ECTS: 50 godzin.

Literatura:

Monografie:

1. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny, Lublin, 2013;

2. S. Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2012;

3. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011;

4. E. Kuzborska-Pacha, Ochrona prawna mniejszoci narodowych w państwach batyckich, Warszawa 2019

5. M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000;

Artykuły:

A. Chodubski, 70 lat do różnorodności. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2016, t. XIII , s. 395 - 406.

G. Pawlikowski, System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, w: „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 281 - 288.

Opracowania:

Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i prawie polskim. Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji, Warszawa 2011.

Witryny internetowe:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov/pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič, Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Irena Miklaševič, Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedstawienie modelu relacji mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do większości narodowej w państwach Europy oraz pozycji mniejszości narodowych i etnicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

Przedstawienie postaw postaw mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku wschodniego w okresie transformacji ustrojowej oraz w warunkach ustroju demokratycznego

Pełny opis:

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30, ,

konsultacje 18,

egzamin -2

przygotowanie się do zajęć - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,5 ECTS/50 godz.

-o charakterze praktycznym 2,1 ECTS: 50 godzin.

Literatura:

Monografie:

1. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk (red.), Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny, Lublin, 2013;

2. S. Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2012;

3. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011;

4. E. Kuzborska-Pacha, Ochrona prawna mniejszoci narodowych w państwach batyckich, Warszawa 2019

5. M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000;

Artykuły:

A. Chodubski, 70 lat do różnorodności. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, w: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2016, t. XIII , s. 395 - 406.

G. Pawlikowski, System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, w: „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 281 - 288.

Opracowania:

Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i prawie polskim. Kancelaria Senatu. Biuro analiz i dokumentacji, Warszawa 2011.

Witryny internetowe:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov/pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Celem przedmiotu jest ukazanie historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.

2. Przedstawienie wieloetnicznej mapy Europy akcentując genezę i zróżnicowanie oraz zwartość etniczną i spójność terytorialną państw europejskich.

3. Ukazanie modeli relacji mniejszości narodowych i etnicznych dla większości narodowej w państwach Europy oraz postaw mniejszości narodowych i etnicznych w okresie transformacji ustrojowej.

4. Zapoznanie z współczesną międzynarodową ochroną mniejszości narodowych i etnicznych w Radzie Europy oraz monitoringiem realizacji konwencji międzynarodowych, przejawów nacjonalizmu i rasizmu.

Pełny opis:

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30, ,

konsultacje 18,

egzamin -2

przygotowanie się do zajęć - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,5 ECTS/50 godz.

-o charakterze praktycznym 2,1 ECTS: 50 godzin.

Literatura:

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006;

2. Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1945, Lublin 2000;

3. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2003.

4. Podlaski K., Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Białystok 1990;

5. Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991.

5. Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

6. Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000.

7. Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych Kosowo, Gruzja, Abchazja, Osetia Południowa, Łotwa i Estonia, Białoruś, Krym, Kraków-Warszawa 2009.

8. Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, pod redakcją Szczerbińskiego H., Warszawa 2009.

9. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004;

10. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15.

Źródła elektroniczne:

Dane urzędów statystycznych państw europejskich - http://www.stat.gov.pl dalej: linki instytucje statystyczne; dalej: urzędy statystyczne państw Europy;

Organisation for the European Minorities - http://www.eurominority.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)