Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3LUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lobbing w UE
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedstawienie studentom obowiązujących rozwiązań normatywnych dotyczących lobbingu w wybranych państwach Unii Europejskiej i rozwiązań prawnych funkcjonujących w Unii Europejskiej dotyczących lobbingu oraz praktyką ich funkcjonowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi lobbingu w państwach Unii Europejskiej oraz praktyką ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Rok studiów/semestr: 3. rok/ semestr 5

Liczba godzin:30 wykład, 30 ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wyklad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia- dyskusja(konwersacja)grupowa, prezentacje w Power Point

Punkty ECTS:6

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30,

ćwiczenia 30,

konsultacje 28,

egzamin -2

przygotowanie się do ćwiczeń:35

przygotowanie się do egzaminu 15

przygotowanie się do kolokwium 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 3,6 ECTS/90 godz.

-o charakterze praktycznym 4,8 ECTS: 120 godzin.

Literatura:

1.J. Czub, A. Vetulani - Cęgiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

3. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Student zna i rozumie podstawowe zalożenia i terminologię z zakresu nauki o lobbingu , KP6_WG2

2. Zna typowe struktury i instytucje w UE oraz w strukturach administracji rządowej i samorzadowej wobec których skierowany jest lobbing KP6_WG3

Umiejętności: -potrafi prawidlowo zastosowac zdobyta wiedzę w ocenie rozwiązań lobbingowych w praktyce KP6_UW1, potrafi prawidlowo ocenić przebieg procesów politycznych, rozumie ich istote i dostrzega ich przyczyny KP6_UW4,potrafi osdpowiednio określić priorytety służące realizacji okreslonego przez siebie lub innych zadania -KP6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Wszystkie pozostałe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Egzamin w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič
Prowadzący grup: Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič
Prowadzący grup: Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi lobbingu w państwach Unii Europejskiej oraz praktyką ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Rok studiów/semestr: 3. rok/ semestr 5

Liczba godzin:30 wykład, 30 ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wyklad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia- dyskusja(konwersacja)grupowa, prezentacje w Power Point

Punkty ECTS:6

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30,

ćwiczenia 30,

konsultacje 28,

egzamin -2

przygotowanie się do ćwiczeń:35

przygotowanie się do egzaminu 15

przygotowanie się do kolokwium 10

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 3,6 ECTS/90 godz.

-o charakterze praktycznym 4,8 ECTS: 120 godzin.

Literatura:

1.J. Czub, A. Vetulani - Cęgiel, Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Warszawa 2018

2. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

3. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)