Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do terapii filozoficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-2WTF4
Kod Erasmus / ISCED: 08.151 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do terapii filozoficznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia psychoterapii filozoficznej od starożytności po czasy współczesne.

Ćwiczenia są poświęcone analizie fragmentów prac filozoficznych pod kątem sztuki życia, pracy nad rozumem i emocjami, poszukiwania

sposobów służących rozwojowi świadomości i wewnętrznej wolności.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filozofii

Nazwa kierunku studiów .Filozofia i Etyka

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia.

Profil studiów Filozofia i Etyka

Forma studiów Stacjonarne.

Kod przedmiotu 410-FS1-2WTF-4

Język przedmiotu Polski.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr II (semestr II).

Ćwiczenia - 30 godzin.

Punkty ECTS - 4. (Pisanie własnego tekstu, lektura książek niezbędnych do dyskusji i zaliczenia)

Praca wymagająca udziału nauczyciela - 2 p. (50 g.)

Praca własna studenta - 2 p. (50 g.)

Literatura:

Comte-Sponville, A. (2011). Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga (tłum. E. Aduszkiewicz). Warszawa:

Wydawnictwo Czarna Owca.

Epiktet (1961). Diatryby, Encheridion z dodatkiem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego (tłum. L. Joachimowicz). Warszawa:

PWN.

Gros F. (2015). Filozofia chodzenia (tłum. E.Kaniowska). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Hadot P. (2003). Filozofia jako ćwiczenie duchowe (tłum. P.Domański) Kraków: ALETHEIA.

Hadot, P. (2004). Plotyn albo prostota spojrzenia (tłum. P. Bobowska). Kęty: ANTYK.

Hadot, P. (2004). Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do rozmyślań Marka Aureliusza (tłum. P. Domański). Kęty: WYDAWNICTWO

ANTYK.

Hadot, P. (2019). Ćwiczenia duchowe i filozofia starożytna, tłum. P. Domański i W. Klenczon, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Krishnamurti, J. (1994). Wolność od znanego (tłum. F. Urbańczyk). Poznań: Zysk i S-ka.

Marek Aureliusz (1987). Rozmyślania (tłum. R. Reiter). Warszawa: De Agostini Polska.

Mello, A., de (1996). Przebudzenie (tłum. B. Moderska, T. Zysk). Poznań: Zysk i S-ka.

Olchanowski T. (2010). Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość (wyd. 2, poszerzone). Warszawa: ENETEIA.

Ostasz L. (2011). Psychoterapia filozoficzna (wyd. 2, poszerzone). Warszawa: ENETEIA.

Schopenhauer A. (2004). O wolności ludzkiej woli (tłum. A. Stögbauer). Kraków: Zielona Sowa.

Trungpa, Ch. (2007). Mit wolności a droga medytacji (tłum. M. Kłobukowski). Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Upaniszady (2004) (tłum. M. Kudelska). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Yalom, I.D. (2008). Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci, tłum. A. Dodziuk, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

1.Rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk szczegółowych, zwłaszcza humanistycznych i społecznych. K W_01

2. Zna podstawy psychoterapii filozoficznej. K W_20

3. Dostrzega filozoficzny wymiar rożnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych).(K_U06)

4. Dostrzega moralny aspekt badan naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji. (K_U07)

5. Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. (K_K07)

6. Dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu. (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie dyskusji w grupie. Pisemne prace domowe (esej). Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)