Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świadome i nieświadome procesy poznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-2SNP4
Kod Erasmus / ISCED: 14.951 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świadome i nieświadome procesy poznawcze
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe informacje z zakresu psychologii procesów poznawczych, wstępu do kognitywistyki oraz na temat głównych szkół i kierunków psychologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza relacji zachodzących między świadomym i nieświadomym przetwarzaniem informacji w systemach poznawczych. Studenci zdobywają wiedzę na temat roli świadomości w procesach poznawczych, a także na temat różnych form poznania nieświadomego (nieświadomej percepcji, pamięci, uczenia się, emocji, myślenia, podejmowania decyzji etc.). Studenci nabywają umiejętności związane z dostrzeganiem roli nieświadomych procesów poznawczych w funkcjonowaniu człowieka w świecie.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładu oraz ćwiczeń. Wykład ma za zadanie prezentację najważniejszych procesów umysłowo-poznawczych (percepcji, pamięci, procesów twórczych, emocji, podejmowania decyzji) z punktu widzenia udziału czynników świadomych i nieświadomych. Zgodnie z główną tezą wykładu, w każdym procesie poznawczym współwystępują składowe świadome i nieświadome. Przedmiotem wykładu są również takie zagadnienia, jak: ślepowzroczność, anozognozja, nieświadome procesy twórcze, nieświadoma pamięć, nieświadome emocje oraz świadome śnienie.

Ćwiczenia poświęcone są prezentacji najważniejszych eksperymentów wskazujących na istnienie nieświadomych procesów poznawczych i są kontynuacją zagadnień prezentowanych w ramach psychologii procesów poznawczych. Studenci uczą się przeprowadzać i projektować eksperymenty ujawniające udział czynników nieświadomych, a także rolę czynników świadomych w przebiegu procesów poznawczych.

Liczba godzin - 15 (wykład), 15 (ćwiczenia).

Punkty ECTS - 3

Nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia efektów kształcenia - 75 (zajęcia wymagające obecności prowadzącego - 30, przygotowanie do egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń - 45).

Literatura:

Literatura przedmiotu (obowiązkowa):

1. Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości, pod red. G. Underwooda, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2004.

2. Utajone funkcje umysłu, pod red. Sz. Wróbla, Poznań-Kalisz: Wyd. UAM, 2008.

3. Natura automatyzmów, pod red. M. Jarymowicz, R. Ohme, Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN, 2002.

4. Ch. Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat?, Warszawa: Wyd. UU, 2011.

5. A. Herzyk, Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012

Literatura przedmiotu (uzupełniająca):

6. P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł?, Warszawa: Vizja Press, 2009.

7. G. Gigerenzer, Intuicja. Inteligencja nieświadomości, Warszawa: Prószyński I S-ka, 2009.

8. The Cambridge Handbook of Consciousness, pod red. P.D. Zelazo, M. Moscovitcha, E. Thompsona, Cambridge University Press, 2007.

10. A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2011.

11. A. Damasio, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość?, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2000.

12. M. Gazzaniga, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi?, Sopot: Smak Słowa, 2011.

13. Ch. Koch, Neurobiologia na tropie świadomości, Warszawa: Wyd. UW, 2008.

14. S. Pinker, Jak działa umysł?, Warszawa: KiW, 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG12 - teorie psychologiczne dotyczące podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych

Student potrafi:

KA6_UW3 - przeprowadzić analizę zmiennych psychologicznych w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych

Student jest gotów do:

KA6_KK1 - przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2 - bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KA6_KR4 - wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o dorobek i tradycję zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – sprawdzian pisemny (obejmujący lektury i treści prezentowane na wykładach)

Ćwiczenia – dyskusja, referaty (prezentacje). Zaliczenie na ocenę – sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach, prace projektowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Poczobut
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Niczyporuk, Robert Poczobut
Prowadzący grup: Aneta Niczyporuk, Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)