Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3SL2 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności konieczne do zaliczenia V semestru na kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego 2 jest napisanie całej pracy licencjackiej oraz przygotowanie studenta do egzaminu licencjackiego.Studenci piszą kolejne fragmenty pracy licencjackiej, które są dyskutowane i analizowane na seminarium.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów dyplomowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, filozofia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne: zaliczenie wszystkich przedmiotów na I i II roku studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 (seminarium)

Metody dydaktyczne: dyskusja i analiza kolejnych fragmentów pracy licencjackiej

Punkty ECTS: 13

Bilans nakładu pracy: udział w seminaruim (30), wyszukiwanie i lektura literatury (100), pisanie kolejnych fragmentów pracy (250), konsultacje (10).

Wskaźniki ilościowe: zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (40 godzin, 1.5 ECTS), nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (350 godzin, 11,5 ECTS).

Literatura:

Literatura do seminarium jest dobierana w ramach każdego seminarium, zależnie od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.

Koordynatorzy seminarium, po konsultacji ze studentami, wskazują literaturę niezbędną do realizacji obranego tematu. Studenci samodzielnie wyszukują teksty mające związek z tematem pracy licencjackie.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG1 - podstawowe pojęcia dyscyplin składowych kognitywistyki i komunikacji

Student potrafi:

KA6_UW1 - sformułować kognitywistyczny problem badawczy oraz zaproponować jego rozwiązanie w postaci hipotezy naukowej

KA6_UK3 - jasno komunikować posiadaną wiedzę, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne pod względem merytorycznym i i logicznym

KA6_UK5 - posługiwać się terminologią i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki, w tym filozofii kognitywnej

KA6_UK7 - przedstawić w sposób uporządkowany i przystępny podstawowe twierdzenia i teorie z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji

KA6_UO1 - planować pracę indywidualną oraz przygotować prace pisemne w języku polskim oraz proste prace w języku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej do kognitywistyki i komunikacji

KA6_UO2 - brać udział w pracy zespołu oraz przygotowywać wystąpienia ustne – w językach polskim i angielskim – dotycząc interdyscyplinarnych zagadnień kognitywistyki i komunikacji

KA6_UU1 - wyszukiwać, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Student jest gotów do:

KA6_KK1 - przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2 - bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KA6_KR1 - podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych

KA6_KR2 - współdziałania w grupach oraz przyjmowania w nich różnych ról

KA6_KR3 - dobierania właściwych metod służących do realizacji zadań praktycznych, poznawczych i komunikacyjnych

KA6_KR4 - wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz dbałością o dorobek i tradycję zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Lektura, analiza oraz ocena przez prowadzącego kolejnych fragmentów pracy licencjackiej. Prezentacja oraz dyskusja wybranych fragmentów pracy. Na ocenę końcową (oprócz całościowej oceny za pracę) ma wpływ również aktywność studenta podczas seminarium (udział w dyskusjach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Witold Hensel, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Maja Białek, Witold Hensel, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.